گروگانگيری سيدنی با هشدار ایران قابل جلوگيری بود

Shargh - - دیپلماسی -

عبدالحســين وهاجی، سفير جمهوری اسلامی ايــران در اســتراليا، در گفتوگويــی بــا شــبكه «اسبیاس» اســتراليا، گفته اســت اگر اســتراليا هشــدارها را درباره «هارون مونس» در نظر گرفته و نســبت به استرداد و محاكمه وی موافقت كرده بود، میشد از حادثه گروگانگيری سيدنی جلوگيری كرد. سفير ايران در استراليا به حادثهای كه آذر سال 93 در سيدنی اتفاق افتاد، اشاره میكند؛ حادثهای كــه در آن يک ايرانی با نام «هــارون مونس،» 18 نفر را گروگان گرفت. ايــن حادثه بعد از حدود دو سال يک حادثه تروريستی معرفی و هارون مونس عامل مرگهای اتفاقافتاده در اين حادثه شناخته شد. هارون مونس كه نام واقعیاش محمدحسن منطقی است، ســال 1964 در ايران به دنيا آمده و در ســال 1995 پس از كلاهبرداری 200هزاردلاری با استفاده از يک آژانس مسافرتی، از طريق مالزی به اســتراليا فرار كرده اســت. دولت استراليا سال 2009 نام هــارون مونس را كــه در ايران مرتكب كلاهبرداری شــده و تحت تعقيــب پليس بود، از فهرست افراد تحتنظر دستگاههای امنيتی خارج كرد. مقامات ايران از اوايل سال 2000 با آگاهكردن پليــس بينالملــل و دولت اســتراليا، خواســتار دســتگيری او بودند؛ اما دولت اســتراليا به دليل نداشتن توافق اســترداد با ايران، او را برای اجرای محاكمه برنگرداند. به گزارش ايرنا، سفير كشورمان در اســتراليا در گفتوگوی اخير خود گفته است: «اگر ما میتوانســتيم اين فرد را از استراليا به ايران بازگردانيم، به هر روشــی و با استناد به هر قانون و مقرراتی، میشــد از اين فاجعه پيشگيری كرد.» وهاجی همچنيــن گفت: «محمدحســن منطقی بروجردی يک انســان عادی و يک شخص مذهبی نبود. او با پوشــيدن لباس روحانيون، قصد داشت جامعه و مردم را فريب دهد». ســفير ايران با اين عنوان كه مقامات اســتراليايی در حال همكاری با ايران برای اســترداد يک فرد مرتبط با فعاليتهای مالی اســت، تصريح كرد: خوشبختانه ما اكنون در مسير درستی قرار داريم. وهاجی به جزئيات اشاره نكــرد؛ اما گفت ايــن تهديدی بــرای امنيت ملی اســتراليا نيست. خوشــبختانه ما درحالحاضر در مسير صحيح و درستی قرار داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.