داماد ترامسپ،امویضوه ع تح « سقینقاگتیانفبی آری» درباره وسمداهخلاه روسیه

Shargh - - جهان -

هادي آذري: بعد از رســوایی بر ســر اخــراج «جیمز کومــی»، رئیس «افبیآی»، حال نگاههــا در آمریکا به «جرد کوشــنر»، داماد و مشــاور عالی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریــکا و نقش احتمالی او در مداخله احتمالی روســیه در انتخابات ریاســتجمهوری ایالات متحده در ســال 20۱6 میلادی جلب شــده است. طبق اعلام منابع آگاهی که در جریان و روند رســیدگی به این پرونده هستند، قرار است از کوشنر درباره دیدارهای او با مقامات روسی بازجویی شود؛ مسئلهای که میتواند ابعاد تازهای به مداخله روسها در انتخابات ریاستجمهوری ببخشد. گفته میشود کوشــنر در ماه دسامبر با «سرگی کیســلیاک»، ســفیر روســیه در آمریــکا و همچنین یک بانکدار روسی دیدارهایی داشته که میتوانسته زمینهساز مداخله روسها در انتخابات باشد. هفته گذشته بود که «واشنگتنپست» بدون اشاره به فردی خاص، از احتمال بازجویی یکی از مقامات بلندپایه کاخ ســفید در پرونده مداخله روسها در انتخابات ریاستجمهوری خبر داده بود و حالا مشــخص است این فرد کسی نیست جز جرد کوشنر. او بدون شــک معتمدترین مشاور ترامپ بوده و همچنین یکــی از اعضای نزدیک خانواده او محســوب میشود. فهرست مســئولیتهای سیاســی کوشنر نیز فهرست بلندبالایی است که کانادا، مکزیک، چین و صلح در خاورمیانه را در بر میگیرد.

افبیآی همچنین به «مایکل فلین»، مشــاور سابق امنیت ملی ترامــپ، همچنین «پل منافــورت»، رئیس کمپین انتخاباتی او نیز ظنین اســت؛ ولی درحالحاضر کوشــنر تنها فردی است که از او در این مسئله بازجویی خواهد شــد. علاوه بــر رابطه احتمالی میــان کرملین و کمپین ترامپ، گفته میشود بازپرسان دنبال سرنخهایی از جرائم مالیاند؛ ولی تاکنون هیچ جزئیاتی در این رابطه ارائه نشده اســت. «سارا ایشــگور فلورس»، سخنگوی وزارت دادگســتری، در این رابطه عنوان کرد: «من وجود یا نبود تحقیقات درباره جرائم مالی را نه تأیید و نه انکار میکنم». جالب اینکه تا ایــن لحظه، افبیای نیز هیچ اظهارنظری دراینباره نداشته است.

هرچند در زمان دیدارهای صورتگرفته میان کوشنر و مقامات روس در ماه دســامبر، ترامپ برنده انتخابات شــده بود و برگزاری چنین دیدارهایی میان تیم انتقالی بــا دولتهای خارجی، امری عادی اســت؛ اما مســئله ابهامبرانگیــز عمومیشــدن ایــن دیدارهــا در آن زمان است. در اوایل ماه دســامبر، کوشنر شخصا در نیویورک با سفیر روسیه در ایالات متحده دیدار کرد و در ادامه نیز نمایندهای را برای دیدار با او فرستاد. علاوه بر این، کوشنر در همان ماه دســامبر با «ســرگی گورکف»، رئیس بانک «ونشکونو»، دیدار کرد؛ یعنی رئیس همان بانکی که بعد از ضمیمهشــدن کریمه به روســیه و حمایت کرملین از جداییطلبان ا وکراین شرقی، مشمول تحریمهای آمریکا شده بود.

مایکل فلین، مشــاور ســابق امنیت ملی، نیز که در دیدار کوشــنر و سفیر روســیه حضور داشت، بعدها در تماسی تلفنی با ســفیر روسیه درباره تحریمهای آمریکا علیه روســیه، به بحث و تبادل نظــر پرداخت؛ امری که در نهایت موجبات کنارگذاشتهشــدن او را از کاخ سفید فراهم آورد؛ زیــرا فلین درباره جزئیات این تماس تلفنی حتــی به «مایکل پنس »، معــاوناول رئیسجمهور، نیز اطلاعات غلطی ارائه داده بود. گذشــته از دیدارهای ماه دســامبر، طبق اعلام یک مقام بلندپایه امنیتی ســابق، افبیآی در حال بررسی دیدارهای احتمالی و ارتباطات پیشین نمایندگان ترامپ و روسها است که به اوایل سال 20۱6 بازمیگردد؛ ازجمله مراســمی کــه در هتل «می فلور» واشنگتن برگزار شد. کوشنر، کیسلیاک و همچنین «جف سشنز»، مشاور وقت ترامپ و دادستان کل فعلی همگی در مراســمی که در آوریل 20۱6 در هتل میفلور برگزار شــد، حاضر بودند. در آن زمــان، ترامپ که هنوز نامزد انتخابات ریاستجمهوری بود، در سخنرانیهایش از تلاش برای بهبود روابط با روســیه ســخن میگفت. البته هنوز مشــخص نیســت آیا کوشــنر و کیسلیاک در آن مراســم صحبتی با هم داشتهاند یا نه. طبق گزارش نیویورکتایمــز، کوشــنر دیدارهای ماه دســامبر خود با کیســلیاک و گورکف را از فرمهای امنیتــی حذف کرده اســت؛ هرچند وکیل او این قضیه را یک اشــتباه محض خوانده است. بااینحال، کوشنر موافقت کرده دیدارها و تماسهــای خود با روسها را در کمیته امنیت ســنا به بحث و بررســی بگذارد. کمیته امنیت سنا درحالحاضر یکی از نهادهایی اســت که دربــاره مداخله روسها در انتخابات ریاســتجمهوری تحقیق میکنــد. از جهات مختلف، کوشــنر یک فرد منحصربهفرد در کاخ ســفید محسوب میشود.

شکستمجددقانونمنعسفر

با این همه، بازجویی از کوشــنر به نظر تنها مشکل ترامــپ در خانه نیســت؛ روز پنجشــنبه یــک دادگاه تجدیدنظر فــدرال با تبعیضآمیزخوانــدن قانون منع مســافرت ترامپ، تلاش دولت برای جلوگیری از سفر شــهروندان شش کشــور مســلمان را ناکام گذاشت. بهاینترتیب نسخه اصلاحشــده این قانون که در مرکز دســتور کار دولت جدید برای تقویت امنیت ملی قرار داشــت نیز شکســت خورد؛ هرچند پیشتر نیز درباره مبانــی حقوقی و قانونــی این فرمــان اجرائی ترامپ تردیدهایی جدی ابراز شده بود. در پاسخ 05 2صفحهای دادگاه تجدیدنظر «ریچموند»، با اشاره به عبارت مبهم این قانون درباره امنیت ملی، اینطور آمده است که این قانون مملو از مدارانکردن، خصومت و تبعیض مذهبی اســت. بااینحال، سشنز، دادســتان کل کشور، با اعلام اینکه ایــن تصمیم دادگاه تهدیــدی علیه امنیت ملی اســت، از ارجاع قانون یادشده به دیوانعالی خبر داده و گفته اســت دولت با تمام تــوان از قدرت و اختیارات قوای اجرائی کشور برای حفاظت از مردم کشور در برابر تهدیدات و خطرات دفاع خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.