موصل در چندقدمي آزادي

Shargh - - جهان -

آمریــکا اذعان کرده اســت که در جریــان یکی از حملههای هوایــی نیروهای ائتــلاف ضدداعش در موصــل ۱05 غیرنظامی کشــته شــدهاند. به گزارش بيبيســي، در این حمله که روز ۱۷ مارس در موصل انجام شد یک بمب به ساختمانی مسکونی انداخته شد. ارتش آمریکا پیشتر تأیید کرده بود که غیرنظامیان در جریــان این حمله هوایی در غرب موصل کشــته شــدهاند اما درباره تعداد تلفــات تردیدهایی وجود داشــت زیرا جمعآوری شواهد و گرفتن آمار دقیق به دلیــل ادامه نبردها در غرب موصل به طور رســمی قابل بررسی و تأیید نبود.

حال ســتاد مرکزی فرماندهی ائتلاف ضدداعش بعد از انجام تحقیقات ميگوید این نیروها به وسیله بمب هدایتشــونده، دو تکتیرانداز متعلق به گروه داعش را هدف قــرار دادند، اما اصابت بمب موجب انفجــار مــواد منفجرهای شــد کــه پیکارجویان در ســاختمان نگهداری میکردنــد. در این حمله، دهها نفر از غیرنظامیانی که در زیرزمین این ســاختمان پناه گرفته بودند با فروریختن ســاختمان کشته شدند. به گفته شاهدان عینی ۳6 غیرنظامی دیگر نیز داخل این ساختمان بودند، اما مقامات آمریکایی گفتند «شواهد کافی برای تشخیص وضعیت آنها وجود ندارد».

آغاز شمارش معکوس

در همین حــال، ارتش عراق از ســاکنان منطقه قدیمــی موصل کــه همچنان تحت تســلط داعش هســتند خواســته محله خود را فورا ترک کنند و به گذرگاههای امن بروند؛ هشــداری که به معنای آغاز شــمارش معکوس برای عملیات نهایی اســت. در بیانیه ارتش آمده است: برای تکمیل آزادسازی بقیه مناطق موصل از ســاکنان بخش قدیمی میخواهیم همگی محله خود را ترک کنند و به سمت گذرگاههای امنی که برایشــان تعیین خواهد شــد، بروند. راهنما، محافظ و وســایل حمل و نقل در انتظار شما خواهند بود تا شــما را به مکانهای امن برسانند. در روزهای گذشته نیروهای عراقی در منطقه قدیمی موصل به منظور آغاز حملهای گســترده جهت آزادسازی کامل شهر از چنگ داعش جمع شدهاند. نیروهای عراقی در میان هزاران غیرنظامی در کوچههاي تنگ و باریک که خودروهای نظامی نمیتوانند وارد آن شــوند، مستقر شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.