سفرهای «عبدی» به آلمان و نگرانی برلین

Shargh - - جهان -

بریتانیا اشــتراک اطلاعــات با نهادهــای امنیتی آمریکا را از ســر گرفته اســت. همزمان، گزارشهایی از بازداشــتهای جدید در ارتبــاط با حمله انتحاری شــامگاه دوشــنبه در منچســتر و اطلاعات بیشتری درباره عامل این حمله منتشــر شده است. به گزارش بيبيسي، پلیس بریتانیا گفته اســت که روند تبادل اطلاعــات با نهادهای امنیتــی و اطلاعاتی آمریکا که روز پنجشنبه متوقف شــده بود، بار دیگر از سر گرفته شده است؛ پلیس بریتانیا اشتراک اطلاعات با آمریکا را در واکنش به انتشار تصاویری از بمبگذاری انتحاری منچســتر در نشــریه آمریکایی نیویورکتایمز متوقف کرده بود. از ســوي دیگر، شــامگاه پنجشنبه، سفارت بریتانیا در آمریکا با انتشار اطلاعیهای به نقل از «مارک راولی»، رئیــس اداره عملیات ویژه پلیس لندن گفت که بریتانیا درباره محافظت بیشــتر از اطلاعاتی که در اختیار «شــرکای خود» قرار میدهــد، اطمینان لازم را دریافــت کرده اســت. در همین حــال ، «ترزا می ،» نخستوزیر بریتانیا نیز در ملاقات با «دونالد ترامپ،» رئیسجمهوری آمریکا در حاشــیه نشست سران ناتو در بروکســل، ناخرسندی کشــورش از درز اطلاعات درباره حمله انتحاری منچستر را به آگاهی او رساند. بــه گفته منابع خبــری، ترامپ نیز انتشــار اطلاعات امنیتی در رسانههای خبری را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت نهادهای قضائــی آمریکا این موضوع را بررسی و پیگیری خواهند کرد.

اعتراف برادر عامل حمله به منچستر

بــرادر عامل حمله منچســتر کــه درحالحاضر در پایتخت لیبی بازداشــت اســت، اعتــراف کرد که او و ســلمان عبــدي، برادرش عضو داعــش بوده و شخصا در جریان حمله منچســتر قرار داشته است. هاشــم رمضان دارای تابعیت انگلیســی و دانشجو بــوده و برای انجام عملیات تروریســتی در طرابلس برنامهریزی میکرده است. منابع اطلاعاتی میگویند سلمان عبدی از شهر دوســلدورف به منچستر پرواز داشته اســت اما نام او در فهرست مظنونان داعشی که در اروپا تحت پیگرد هســتند، نبوده است. پلیس آلمان اکنون در حال بررسی این موضوع است که آیا عبدی که گفته میشود دستکم دو بار به آلمان سفر داشــته است، در این کشــور با عوامل داعشی ارتباط دارد یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.