تشر ترامپ به اعضای ناتو

Shargh - - جهان -

دونالد ترامپ روز پنجشــنبه در دیدار با اعضای ناتــو با تأکیــد بر اظهارات گذشــته خــود مبنی بر اینکه ســایر اعضا به اندازه کافی بــرای تمهیدات دفاعــی هزینه نمیکنند، نســبت به وقوع حملات تروریستی بیشــتر شــبیه آنچه چند روز گذشته در شهر منچستر بریتانیا به وقوع پیوست، هشدار داد. رئیسجمهوری آمریکا در جملاتی بیسابقه برخی از کشورهای عضو ناتو را به این متهم کرد که مبالغ هنگفتی به ایــالات متحده بدهکارنــد. او با اعلام اینکه 2۳ کشور از 28 عضو ناتو هنوز سهم خود به ناتو را پرداخت نمیکنند، این مســئله را بیعدالتی در حــق مردم و مالیاتدهنــدگان آمریکایی عنوان کرد. «ینس اســتولتنبرگ»، دبیرکل ناتو، نیز با دفاع از مواضع ترامپ، گفت که سخنان رئیسجمهوری آمریکا پیام واضح و روشــنی بــرای اعضای ناتو در خود دارد. به گزارش رویترز، یک دیپلمات بلندپایه که نخواســته نامش فاش شود، با اشاره به تأثیرات منفی اظهارات ترامپ گفته است که این صحبتها در زمان و مکان مناســبی بیان نشــده است. ترامپ همچنیــن در بخشــی از ســخنانش از اعضای ناتو خواســت تا محدودکــردن مهاجرت را در دســتور کار خــود قرار دهنــد؛ هرچند ترامپ در بخشــی از سخنان عنوان کرد که آمریکا هیچگاه متحدان خود را فرامــوش نمیکند؛ بااینحال رهبــران ناتو انتظار داشتند که او به شکلی صریحتر از این اتحاد نظامی دفاع کند. از سوی دیگر، ترامپ پیش از پایان ضیافت شام رهبران ناتو، بروکسل را به مقصد سیسیل ایتالیا ترک کرد تا در شــهر سیســیل با رهبران گروه هفت G۷() دیدار کند. به نظر میرســد این دیدار که بعد از خطونشانکشــیدن برای اعضای ناتــو و انتقاد از سیاستهای تجاری آلمان صورت میگیرد، میتواند بــرای او کــه برای اولینبــار با ســران هفت قدرت اقتصادی جهان دیدار میکند، چالشبرانگیز باشــد. این دیــدار با هدف تبادل نظر درباره اقتصاد جهانی، تجــارت، تغییرات آبوهوایی و همچنین مســائلی مانند سوریه و کره شمالی برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.