دزدسالاری در برزیل

Shargh - - جهان -

«من استعفا نمیدهم. اگر میتوانید مرا برکنار کنید». این جمله پاسخ «میشــر تمر»، رئیسجمهوری برزیل، بود به اعتراضات گسترده ضددولتی مردم برزیل در روزهای اخیر. آشــفتگی سیاسی و انزجار عمومی از دولت برزیل این روزها به اوج خود رسیده است. خشم عمومی از دولت برزیل پس از انتشــار یک نوار صوتی ضبطشده از مکالمات میشر تمر بالا گرفت که در آن رئیسجمهوری برزیل درباره پرداخت حقالسکوت به یک سیاستمدار زندانــی صحبت میکند. گرچه تمر این اتهامــات را رد کرده و میگوید در دادگاه بیگناهی خود را ثابت میکند، اما او به فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت و تلاش برای توقف روند قضائی متهم است. در پی این افشاگریها، روز چهارشــنبه حدود 45هزار نفر از معترضان به خیابانهای برزیل آمدند و خواســتار برکناری تمر شــدند. پس از این اعتراضات، میشل تمر دستور اعــزام نیروهای نظامی به برازیلیا، پایتخت برزیل، را صادر کرد تا به ادعای او از ســاختمانهای دولتی در مقابل معترضان دفاع کنند، اما مجوز اعزام نیروهای نظامی با انتقاد شــدید مقامات پایتخت و مخالفان روبهرو شد و در نهایت روز پنجشــنبه تمر مجبور شد از دســتور خود عقبنشینی و آن را لغو کند. بر اســاس گزارشها در جریان اعتراضــات اخیر، پلیس برزیل در درگیــری با معترضــان ضددولتی از گلولههای واقعی اســتفاده کرده اســت. تصاویر تلویزیونی این ادعا را ثابت میکنــد و رویهمرفته 4۹ نفر هم در درگیریهــا زخمی شــدهاند. اکنون مقامات برزیلــی میگویند در حال بررســی این گزارشها هســتند. در این تظاهراتها معترضان نیز دو ســاختمان دولتی را در پایتخت به آتش کشــیدند. محبوبیت تمر از حدود بیش از یک ســال پیش که با مهندسی اعلام جرم علیه «دیلما روسف» به قدرت رســیده، همواره رو به سقوط بوده اســت. برخی برزیلیها بهخاطر روش رویقدرتآمــدن تمر، او را رئیسجمهوری غیرمشــروع میخوانند و تلاشهــای او برای اصلاحات اقتصــادی، تغییر قوانین کار علیه کارگران و کاهــش مزایای بازنشســتگی، حتی او را بیش از پیــش نامحبوب کرده اســت. علاوهبراین چندین نفر از مشــاوران او بهخاطر فساد گسترده تحت بازجویی هســتند و نوار صوتی اخیر نشــان میدهد او نیز آلوده این فساد اســت. نوار صوتی مورد مناقشه، در جریان دیدار تمر با «جوسلی باتیستا»، مدیرعامل شــرکت بستهبندی گوشــت «جیبیاس»، ضبط شده و آنطور که به نظر میرســد، در خلال آن تمر در حــال بحثکردن درباره پرداخت رشــوه بــه «ادواردو کونا »، رئیس مجلس ســفلای پارلمان برزیل اســت؛ کســی که اکنون به جرم فســاد مالی در زندان است. «رشــوه به کونا» با هدف ســاکت نگهداشــتن او از بیان حقایقی درباره رسوایی بزرگ مالی در میان مقامهای برزیل اســت؛ رســواییای که تحقیــق و تفحص درباره آن مدتهاســت در جریان اســت و در برزیل به «عملیات کارواش» شــهرت یافته. عملیات کارواش که از بهار ســه سال پیش آغاز شده، مرتبط با فساد مالی و دریافت رشــوه از ســوی وزرا و مقامهای عالیرتبــه دولت برزیل اســت، بهطوریکه اکنون یکســوم کابینه تحت امر میشل تمر، در کانون این تحقیقات قرار دارند. اکنون رایزنیهای سیاسی برای فشارآوردن بر تمر برای کنارهگیری یا طرح استیضاح رئیسجمهور در کنگره برزیل در جریان است. بر اساس قانون اساسی این کشور، اگر تمر استعفا دهد، کنگره برزیل رئیسجمهــوری بعدی را انتخاب میکند و این فرد تا پایان ســال 20۱8 و برگزاری انتخابات در آن زمان در این ســمت باقی میماند، اما بســیاری از مردم برزیل که از تصمیمات طبقه حاکم خشــمگین هســتند، میخواهند خودشــان رئیسجمهوری بعدی را انتخاب کنند. اعتراضات ضددولتی در حالی ادامه دارد که بحــران اقتصادی برزیل نیز بهطور فزایندهای افزایش یافته است. در تاریخ مدرن برزیل، هیچگاه تولید ناخالص داخلی این کشور در طول دو سال به کمتر از هفت درصد نرسیده است. نرخ بیکاری نیز به رکوردی تاریخی رسیده و درحالحاضر حدود ۱4 میلیون شهروند برزیلی و خانوادههایشان را تحتتأثیر قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.