آغاز نبردهای جدید شورشیان با ارتش فیلیپین

Shargh - - جهان -

بعــد از اینکه رودریگو دوترتــه، رئیسجمهوری فیلیپیــن در «میندانائــو» حکومــت نظامــی اعلام کرد، پلیس و ســربازان ارتش در شــهر مــاراوی به جســتوجوی شورشــیان اســلامگرا پرداختند. به گزارش بیبیسی، بنا بر گفته مقامات رسمی فیلیپین در نبرد ســختی که بین ســربازان ارتش و شورشیان در ماراوی در گرفته ۱۹ نفر تاکنون کشــته شــدهاند. رئیس پلیس محلی از ســوي شورشــیان گردن زده شــده است. گزارش میشــود که بیش از صد نفر از شورشــیان تعداد زیــادی از اهالــی غیرنظامی را به گروگان گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.