داعش مسئول انفجارهای جاکارتا

Shargh - - جهان -

گروه تروریستی داعش مســئولیت دو انفجار روز چهارشــنبه در پایتخت اندونزی را بــر عهده گرفت. به گــزارش ایســنا، به نقل از ســایت شــبکه خبری اســکاینیوز، انفجارهای جاکارتا منجر به کشتهشدن ســه مأمور پلیس و زخمیشــدن ۱2 نفر دیگر شــد. همچنین گروه تروریستی داعش مقر فرماندهی خود در عراق را از شهر موصل به شهرستان حویجه منتقل کرده اســت. دلیل انتقال مقر فرماندهی، نزدیکشدن فروپاشــی داعش در موصل و آزادی این شــهر و نیاز تروریستها به ادامه فعالیتهایشان است که تنها از طریق شهرســتان حویجه و شهرهای الزاب، الریاض، العباسی و الرشاد ممکن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.