حمله مسلحانه به اتوبوس مسیحیان قبطی

Shargh - - جهان -

در جریــان حمله مســلحانه به یــک اتوبوس حامــل مســیحیان قبطی در مصر دســتکم 25 نفر کشــته و دهها نفر مجروح شــدند. به گزارش بيبيســي، این حمله در جنــوب قاهره پایتخت مصر اتفــاق افتاده اســت. این اولین بار نیســت که مســیحیان قبطی در مصر هــدف حمله قرار میگیرند. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی 25 نفر بر اثر انفجار در یک کلیسای قبطی در قاهره و هنگام نیایش کشته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.