زخمیشدن نخستوزیر پیشین یونان در انفجار

Shargh - - جهان -

لوکاس پاپادموس، نخستوزیر پیشین یونان، بر اثر یک انفجار در خودرویش در آتن زخمی شده است. به گزارش بیبیسی، گزارشها حکایت از آن دارد بمبی که در یک پاکت نامه یا بســته پســتی جاسازی شده بود، در خودرو منفجر شــده است. لوکاس پاپادموس و راننده او به بیمارســتانی در پایتخت منتقل شدهاند. گفته میشود جراحات آنها شدید نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.