ادامه تظاهرات در بحرین

Shargh - - جهان -

هزاران بحرینی با برگزاری تظاهراتی گســترده در مناطق مختلف این کشور قتل شهروندان بحرینی به دســت نیروهای رژیم آلخلیفه را محکوم و حمایت مجدد خود را از آیتالله عیســی قاســم اعلام کردند. بــه گزارش ایســنا، به نقــل از پایگاه خبــری العهد، تظاهرکنندگان بحرینی با وجود هشــدارهای رژیم آل خلیفه نســبت به عواقب برگزاری تجمعات، با آمدن به خیابانهای منامه خشــم خود را از حمله خونین این رژیم به منطقه الدراز و کشتن چند شهروند بیگناه ابراز کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.