درخواست چین برای ازسرگیری مذاکره با کرهشمالی

Shargh - - جهان -

نماینده چین در ســازمان ملــل از آمریکا، ژاپن و کرهجنوبــی خواســت مذاکره با کرهشــمالی را آغاز کنند. لیو ویی، نماینده چین در ســازمان ملل دراینباره گفته اســت دستکشیدن کرهشمالی از برنامه هســتهای خود باید نتیجــه مذاکرات و نه پیششرطی برای آغاز آن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.