جایگاه کیفیت در توسعه آموزش پیشدبستاني

Shargh - - تخته سفيد - زهره طاها*

تعلیــم و تربیت کودکان بیشــک امــری مقدس اســت و بايد عــاری از هرگونه تعصب به اين مهم نگريست. اتخاذ استراتژی تأملگرايانه و بازانديشی در اين حوزه اساســی به منزله روشــی دور از تعصبــات اجتماعی و با تکیه بر معرفت علمی نکات مهمی را پیشرو مینهد. از سال 1990 تاکنون در راستای آرمانهای توســعه هزاره سوم پوشش پیشدبستانی تقريبا دو برابر شده است. ولــی هنوز ايــران در بین کشــورهايی با آمــوزش پیشدبســتانی کــم )بین 30 تــا 69 درصد( قــرار دارد. افزايش پوشــش پیــش از دبســتان بهويژه در مناطق دوزبانه زمانی میتواند تأثیرات قابل توجه داشــته باشد که کیفیت در آمــوزش مغفول نماند. در ســالهای تحصیلــی 93-92 و 94-93 شــاهد افزايــش دوبرابری تعــداد نوآموزانی هستیم که دوره آمادگی يکماهه قبل از دبســتان را گذراندهانــد. بهطورکلی پوشــش پیشدبســتانی در ســطح آموزشوپرورش کشــور در ســالهای مذکــور از رشــدی بیــش از 14 درصد برخوردار اســت و اين در حالی اســت که علاوه بــر آموزشوپرورش نهادها و ســازمانهای ديگری مانند بهزيستی و شــهرداری نیز تعــدادی از نوآموزان را تحت پوشــش قرار میدهند. توسعه کمی رونــد خوبی را طــی میکند اما آيا کیفیت بــه همین میزان مورد توجه است؟ دو نکتهای که به نظر بايد با تأمل بدانها نگريسته شود اينکه:

1. آيا بازه زمانی آموزش زبان فارسی به کودکان دوزبانه مناسب است؟

2. دلايــل افزايش نرخ تکــرار پايه اول دبستان در سال تحصیلی 93-94 نسبت به سال 93-92 کدامند؟

اين احتمال میرود کیفیت آموزش در دوره پیش از دبستان آنگونه که بايد مورد توجه ويژه نیســت چراکه اهداف اين دوره قطعا نمیتواند مسیری مجزا از اهداف دوره دبستان را بپیمايد. يافتن چرايی علــل افزايش نرخ تکرار در پايه اول دوره دبســتان نیازمنــد پژوهــش اســت تا نتايج آن مــا را در جهت ارائه راهکارهای مناســب و کارآمد رهنمون کند. البته نمیتوان دو متغیر مهم را در بین عوامل مؤثر بــر افزايش نرخ تکرار پايه اول ناديده گرفت.

1. کیفیــت: کیفیــت در دوره پیشدبســتانی بهعنوان اساســیترين عنصر در آموزش محســوب میشود. توجه ويژه به اين مقوله ســبب بهبود شــاخصهای کارايی درونــی در دوره دبســتان خواهد بود کــه از جمله آن میتوان به کاهش نرخ تکرار اشاره کرد.

2. نظــارت: قطعــا نظــارت بــر شايســتگی حرفــهای مربیــان، متــد، محتــوا و... در تمامی مراکــزی که به آمــوزش نوآموزان مبــادرت میورزند، يکی از موارد مهمی اســت که نبايد از آن غفلت ورزيد. امــا درواقع آنچه در آموزشوپرورش اهمیت ويژه دارد اين اســت که اگر بخواهیم مانــع از ايجاد ســازوکارهای نهــادی بــرای بازتولید تمايزهــای طبقــه اجتماعی باشــیم بايــد مانع تمايزات آموزشــی شــويم. بنابرايــن مديريت يکپارچــه اين دوره و دارابودن کیفیت مناســب، مورد انتظار و يکسان در تمام دورههای آموزشی در مناطق آموزشوپرورش کشــور يکی از استلزامات دستیابی به عدالت آموزشی است. برقراری عدالت آموزشی ضامن افزايش ســرمايه اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی اســت و اين همان رسالتی است که مديران و مسئولان نظام تعلیم و تربیت برعهده دارند. امید که فرزندان ســرزمین عزيزمان ايران همگی به يک میــزان از شــرايط، امکانــات و کیفیت آموزشی آنگونه که شايستهشان است، بهرهمند شوند. *دکترای بررسی مسائل اجتماعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.