سرقت یکمیلیاردی از خانه اعیانی

Shargh - - حوادث -

شــرق: رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سرایداری که با کمک همسرش نقشه سرقت یکمیلیاردتومانی از خانه محل خدمت خود را کشــیده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما ۲۱ اردیبهشــت ماه امسال یک فقره ســرقت بهعنف منزل در خیابان قندی به کلانتری ۱۱۴ عباسآباد اعلام شــد. در تحقیقات اولیه، از ســوی ســرایدار و همســرش به مأموران اعلام شد که سه نفر تحت عنوان مأمور اداره آب و فاضلاب وارد خانه شــده و پس از ضرب و شــتم سرایدار و بستن دست و پای وی، اقدام به تخریب گاوصنــدوق مالباخته در طبقه دوم و سرقت اموال باارزش داخل آن کرده و متواری شدهاند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت بهعنف منزل و به دســتور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و مالباخته پس از اطلاع از موضوع سرقت، با حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی بــه کارآگاهان گفت: در زمان ســرقت به همراه اعضای خانوادهام در شهر رامسر بودم و از طریق تماس سرایدار، در جریان سرقت قرار گرفتم.

مالباخته درخصوص میزان اموال داخل گاوصندوق بــه کارآگاهــان گفــت: داخــل گاوصنــدوق مقادیــر درخورتوجهــی طــلا و جواهــرات متعلق بــه اعضای خانواده و همچنین ۳۱ میلیــون تومان وجه نقد و دلار، مجموعا به ارزش بیش از یک میلیارد تومان قرار داشت که تمامی آنها سرقت شده است.

همسر سرایدار به نام مریم ۳۱ساله نیز پس از حضور در پایگاه ســوم پلیس آگاهی، با تکــرار اظهارات اولیه گفت: ســاعت ۱۷ پس از خرید به خانه آمدم؛ زمانی که وارد خانه شــدم، همسرم حمید را در طبقه همکف پیدا کردم که دست و پایش بسته شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود؛ حمید عنوان کرد که سه مرد تحت عنــوان مأمور اداره آب و فاضلاب بــه در خانه مراجعه کــرده، با تهدید چاقو وارد خانه شــده و پس از ضرب و شتم و بستن دســت و پاهایش، به طبقه دوم ساختمان رفته و با تخریب گاوصندوق اقدام به سرقت تمامی طلا و جواهــرات و پولهای صاحبخانه از داخل گاوصندوق کردهاند. سرایدار ســاختمان به نام حمید ۲۴ساله نیز با تکرار اظهارات همسرش گفت: سه مرد قویهیکل ابتدا بهعنــوان مأمور اداره آب و فاضلاب به در خانه مراجعه و پس از ورود به حیاط، اقدام به ضرب و شــتم و بستن دست و پایش کرده و با مراجعه به طبقه دوم ساختمان اقدام به تخریب گاوصندوق و ســرقت محتویات داخل آن کردند. کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با حضور در محل ســرقت اطــلاع پیدا کردند که محل ســرقت، ساختمانی چندطبقه است که بنا بر اظهارات سرایدار و همسرش، ســارقان برای انجام سرقت به طبقه دوم آن مراجعه کردند. بررســی اظهارات ســرایدار و همسرش مبنی بر انجام سرقت به وســیله سه سارق قویهیکل در حالی در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت که بازبینی تصاویر بهدستآمده از دوربینهای مداربسته ساختمان مجاور محل ســرقت و همچنین شــعبه بانــک ابتدای خیابان نشــان داد که در ســاعت اعلامی برای سرقت، هیچگونه تصویری درخصوص تردد سه مرد در محدوده ســرقت با مشخصات ارائهشده از ســوی سرایدار وجود ندارد. همزمان با بررســی صحت اظهارات ســرایدار و همســرش، کارآگاهان پایگاه سوم با بررسی وسایل مورد اســتفاده در تخریب گاوصندوق اطمینان پیدا کردند که این تجهیزات کاملا نو بوده و پیش از آن هیچ استفادهای از آنها صورت نگرفته اســت؛ کارآگاهان با بهرهگیری از مشخصات درجشــده روی تجهیزات و انجام تحقیقات میدانی موفــق به شناســایی محل فــروش تجهیزات مورد اســتفاده در ســرقت در یک مغازه ابزارفروشی در محدوده سیدخندان شدند. با بررسی تصاویر دوربینهای مداربســته مغازه ابزارآلاتفروشی، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر سرایدار بهعنوان خریدار تجهیزات شدند که در ساعت ۱۴ روز سرقت اقدام به خرید آنها کرده بود.

با توجه به دلایل و مستندات بهدستآمده، هماهنگی لازم با بازپرس پرونده انجام شد و حمید و همسرش به صورت جداگانه دســتگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهــران بزرگ منتقل شــدند و پس از ارائه مســتندات از ســوی کارآگاهان لب به اعتراف گشــودند و به طراحی و انجام ســرقت اعتراف کردند. حمید در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: روز قبل از سرقت، همسر مالباخته به من اطلاع داد که قصد دارند به رامسر رفته و چند روزی آنجا بمانند؛ مدت سه ســال است که بهواسطه یکی از بســتگانم که نزد داماد مالباختــه کار میکند، بهعنوان سرایدار مشغول به کار هســتم و در این مدت اطلاعات کامل و دقیقی درخصــوص وضعیت مالی و خانوادگی ایشان و همچنین نگهداری مقادیر زیادی طلا و جواهرات داخل خانه پیدا کرده بــودم. با اطلاع از غیبت چندروزه آقا و خانم در خانه، پیشــنهاد ســرقت را با همســرم در میان گذاشتم و قرار شــد پس از انجام سرقت، اینگونه وانمود کنیم که ســرقت به وسیله سارقان زورگیر انجام شده تا کسی به ما مشکوک نشود. روز سرقت، برای خرید تجهیزات لازم برای تخریب گاوصندوق به ســیدخندان رفتــم و تجهیزات لازم را خریداری کردم؛ پس از تخریب گاوصندوق و ســرقت طلا و جواهرات داخل آن، مریم با ۱۱۰ تماس گرفت. ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی - رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان، محل نگهداری طلا و جواهرات مســروقه در یکی از شهرهای غرب کشــور شناسایی شــد، کارآگاهان این پایگاه با اخذ نیابت قضائی به این شهرستان اعزام شدند و در بازرسی از محل نگهداری اموال مســروقه قســمت عمده طلا و جواهرات مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد؛ متهمان پرونده نیز با صدور قرار یکمیلیاردتومانی روانه زندان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.