جزئیات تازه از سرقت و اخاذي پس از بیهوشي

Shargh - - حوادث -

شــرق: رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی از دستگیری سارق سابقهداری که با شیوه بیهوشی اقدام به ســرقت خودرو و سپس اخاذی از مالباختگان کرده بود، خبر داد و گفت: مالباختگان برای شناسایی متهم مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار ما ۲۲ فروردین ماه امسال راننده یک دستگاه خودروی نیســان با مراجعــه به کلانتری ۱۲۱ ســلیمانیه بــه مأموران اعــلام کرد که خودرویشــخصياش به وسیله فردی که به بهانه جابهجایی اسباب و اثاثیه منزل اقدام به کرایه نیسان او کرده بود، به شیوه بیهوشی سرقت شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت خودرو به شیوه بیهوشی و به دســتور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. صاحب نیسان پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: مردی حدودا 5۰ساله به بنده مراجعه کرد و از من خواست از میدان مقداد مقادیری اسباب و اثاثیه را به شهر بابل در شمال کشور جابهجا کنم و به این بهانه اقدام به کرایه دربســت خودرو کرد. حدودا ظهر بود که از تهران به ســمت شمال حرکت کرده بودیم که این شــخص به بهانه خوردن ناهار از من خواست بین راه توقف کنم و به این بهانه اقدام به گرفتن غذا برای بنده و خودش کرد. هنوز چند قاشق بیشــتر از غذا نخورده بودم که ناگهان سردرد و سرگیجه شدیدی احســاس کردم اما قادر به انجام هیچ کاری نبــودم؛ فقط در همان وضعیت و قبل از بیهوششــدن کامل متوجه سرقت نیسان خود به وسیله این شخص شــدم و پس از آن بیهوش شــدم تا اینکه پس از چند روز در بیمارســتان به هوش آمدم. مالباخته در خصوص پرداخت پول به ســارق خودرو نیز گفت: هنوز در بیمارســتان بودم که سارق با تلفن همراهم تماس گرفت و گفت اگر میخواهم ماشــین خودم را پس بگیرم، باید مبلغ مورد درخواســتش را به حســابی که او میگوید واریز کنم تا ماشین را سالم تحویل بگیرم؛ با این تصور مبلغ یک میلیون تومان به یک حســاب واریز کردم و پس از آن ســارق محل پارک نیســان را در محدوده جنوب شــرق تهران به من اعــلام کرد و با تصور اینکه ماشــین سالم است، به محل پارک خودرو رفتم اما برخلاف وعده سارق مشــاهده کردم که تمامی اموال باارزش داخل خودرو از جمله ضبط، باند و حتی رینگ و سپرهای ماشین سرقت شده است. کارآگاهان پایگاه ششم آگاهی با بهرهگیری از اطلاعات بهدســتآمده از مالباخته و انجام اقدامات پلیســی موفق به شناســایی ســارق به نام محمدعلی. چ متولد ۱۳۳۸ شدند. بررسی ســوابق محمدعلی حکایت از آن داشت که وی چند سال پیش از این نیز در سال ۱۳9۳ دقیقا به همین شیوه و شگرد، در شهرهای شمالی کشور اقدام به سرقت خودرو کرده که در آن پرونده نیز دستگیر و روانه زندان شده و به تازگی در اواسط سال ۱۳95 از زندان آزاد شده است.

در ادامه و با شناســایی خانــواده محمدعلی. چ و در تحقیقــات از آنها، کارآگاهــان اطــلاع پیدا کردند که خانــواده محمدعلی به واســطه اقدامات مجرمانــهاش بــا وی قطع ارتباط کــرده و درحالحاضر او بلامکان اســت و هیچکدام از اعضای خانوادهاش از او اطلاعی ندارند. کارآگاهان پایگاه ششــم آگاهــی در ادامه رســیدگی به پرونده و در بررســی موارد مشــابه موفق به شناســایی تعداد دیگری از رانندگانی شدند که دقیقا به همین شیوه و شگرد خودروهای وانت و شخصیشــان سرقت شــده بود و سارق پس از سرقت و اخاذیکردن اقدام به بازپسدادن خودروهای مسروقه به صاحبان آنها البته پس از سرقت لوازم داخل خودروها کرده بود.

در شــرایطی که محمدعلی به صورت بلامکان در سطح شهر تهران تردد و زندگی میکرد و و هیچگونه نشانی مشخصی از او وجود نداشت، کارآگاهان پایگاه ششــم آگاهی با جمعبندی اطلاعــات بهدســتآمده از پرونده وقوع سرقتهای مشابه و اطمینان از سرقت تمامی خودروها به وسیله محمدعلی. چ )پس از شناســایی تصویر متهم از ســوی مالباختگان(، با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل تردد احتمالی وی در محدوده خیابان مولوی شدند و سرانجام ۱6 اردیبهشت ماه امسال، موفق به دستگیری وی در خیابان مولوی و کشف یک دستگاه خودروي نیسان مسروقه به همین شیوه و شگرد از او شدند. محمدعلی. چ که پس از مواجهه حضوری با مالباختگان چارهای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشــت، صراحتا به سرقتهای متعدد خودرو به شیوه بیهوشی در مناطق مختلف پیروزی، جوانمرد، اسلامشهر، شمال کشور، جاجرود و پاکدشت و همچنین اخاذیکردن از مالباختگان اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه رضا امیدی، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و به منظور شناسایی سایر شکات و مالباختگان احتمالی، بازپرس دستور انتشار خبر و تصویر متهم صرفا با داشتن یک خط باریک روی چشمان متهم را صادر کرده است.

وی از همه شــکات و مالباختگانی که به این شیوه و شگرد مورد سرقت خودرو و اخاذی قرار گرفتهاند خواســت برای شناسایی دقیق متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه ششــم پلیس آگاهی در خیابان نبرد شمالی – میدان نبرد – انتهای خیابان شهید بیدی مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.