جنايت 20میلیوني با مشت

Shargh - - حوادث -

شــرق: مردی که دوســتش را به خاطر ۲۰ میلیون تومان پول با ضربه مشــت به قتل رســانده بود، به قصاص محکوم شــد. به گزارش خبرنــگار ما، دوم آذر ماه ســال 9۳ مردی بــا پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و پرده از یک قتل در خیابان ۱۷ شــهریور برداشت. او به مأموران گفت: همســایهمان را در کوچه هنگامی کــه در حال جابهجایی یک گونی بود، دیدم. از گونی بوی تعفــن میآمد؛ زمانی که علــت این بوی بد را از او جویا شــدم، پاســخ داد در حیاط خانهمان یک گربــه مرده بود؛ آن را درون ایــن گونی انداختهام تا در زبالــهدان بیندازم اما من حرف او را باور نکردم و هنگامی که گونی را چند کوچه بالاتر رها کرد، آن را باز کردم و با جســد یک مرد روبهرو شــدم. مأموران با شــنیدن این خبر و کشف جســد، همسایه آن مرد را بازداشــت کردند و مورد بازجویی قــرار دادند. او پس از ارائه مستندات از سوی پلیس لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود با یکی از دوستانم به خاطر ۲۰ میلیــون تومــان اختلاف داشــتم و هرچه تلاش کردم این مشــکل را حل کنم، نتوانستم، تا اینکه روز حادثــه درباره ‪۲ ۰‬میلیون تومان بحثمان شــد و من یک مشــت به سر او کوبیدم و دوستم جان خود را از دست داد. قصد کشتن او را نداشتم و فکر نمیکردم با کوبیدن یک مشــت جان خود را از دســت بدهد. جســد او را چند روز در خانه نگه داشته بودم و بوی تعفن گرفته بود؛ برای اینکه از دســت جسد خلاص شــوم، آن را درون یك گونی گذاشتم و در گوشهای از خیابان رها کردم. بهاینترتیب با توجه به شکایت اولیای دم و گفتههای متهم و ســایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواستی برای متهم صادر و به شعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. دادگاه ایــن مرد را به قصــاص محکوم کــرد و دیوانعالی کشور نیز حکم را تأیید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.