پنج قاره

Shargh - - حوادث -

66 کشته و زخمی در تیراندازیهای آمریکا

بیبیســی: در ۸۲ مــورد تیرانــدازی گزارششــده در روز دوم خــرداد در ایالتهای مختلف آمریکا دستکم ۲۲ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شدند. به گزارش مرکز ثبت آمار خشونتهای تسلیحاتی، در یکی از موارد گزارششده در ایالــت «لوئیزیانا»، تیراندازی در شــهر «نیواورلئان» به زخمیشــدن دو نوجوان منتهی شــد. پلیس هنوز هیچ اطلاعاتی درباره علت وقوع حادثه ندارد و از شاهدان خواسته است اطلاعات خود را با پلیس در میان بگذارند. تیراندازی دیگری در همین ایالت منجر به زخمیشدن دو مرد میانسال شد. اداره پلیس نیواورلئان در گزارشــی اعلام کرد ۲۱۰ نفر در پی تیراندازیهای صورتگرفته در این ایالت از ابتدای امســال تاکنون زخمی شدهاند و 6۷ نفر نیز جان خود را از دســت دادهاند. ســه مورد تیراندازی در ایالت لوئیزیانا در روز دوم خرداد گزارش شده است که در نتیجه آنها پنج نفر زخمی شدند. در تیراندازی در منطقه «نشویل» در ایالت «تنسی» آمریکا سه نفر کشته شدند. هنوز هیچکس در رابطه با این تیراندازی بازداشت نشده است. شاهدان عینی گفتهاند افراد مسلحی که اقدام به این تیراندازی کردهاند سیاهپوست بودند و با یک خودرو از محل حادثه فرار کردهاند. ۱۲ مورد تیراندازی در ایالت تنسی در دوم خرداد ثبت شــده است که در نتیجه آنها پنج نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شــدهاند. در تیراندازی دیگری در ایالت «پنسیلوانیا»، تیراندازی در منطقه «ایســت گرمانتاون» به کشتهشدن یک نفر و زخمیشدن دو نفر دیگر منتهی شد. هنوز هیچکس در رابطه با این تیراندازی نیز بازداشت نشده اســت. ۲۷ مورد از تیراندازیهای گزارششــده در این روز قربانی )کشته یا زخمی( نداشته اســت. به گزارش مرکز ثبت آمار خشونتهای تسلیحاتی در آمریکا، در ۲۴ ســاعت منتهی به سهشنبه ۱۲۷ مورد تیراندازی در آمریکا به ثبت رسیده است که در نتیجه آنها ۴۱ نفر کشته و ۷6 نفر زخمی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.