حکم متهم پرونده جنایت فهرج کرمان بهزودی صادر میشود

Shargh - - حوادث -

ایرنا: رئیس دادگاه کیفری یک کرمان گفت: حکم مجــازات متهم پرونــده جنایت روســتای جهانآباد شهرســتان فهــرج از توابع کرمان هفتــه آینده صادر خواهد شــد. حســین روحانی با بیان اینکه نخســتین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده جنایت روستای جهانآباد فهرج که به قتل ۱۰ نفر و زخمیشدن چهار نفر دیگر انجامید، با حضور متهم، خانوادههای اولیای دم و اصحاب رســانه تشکیل شــد افزود: روند قانونی پرونده با ســرعت و در چارچوب قانون در حال انجام اســت و هفته آینده حکم مجــازات متهم این پرونده صادر خواهد شــد. وی عنوان کرد: پرونده قتل ۱۰ نفر در روســتای جهانآباد فهرج تا قبل از تشکیل جلسه دادگاه در دو جلــد و ۴6۰ صفحــه بــوده اســت. این مقام قضائی گفــت: پرونده قتل در فهرج ۱9 فروردین ســال جاری بعد از گذراندن مراحل قبلــی به دادگاه کیفری ارســال و بلافاصلــه فرایند دادرســی با قوت و ســرعت آغاز شــد. وی با اشــاره به الزامات قانونی پرونده مانند انتخــاب وکیل از طرف متهم با توجه به قوانین که نیازمند صرف زمان اســت، افزود: دادرسی پروندهها روند خاص قانونی خود را دارد و با گذراندن این روند، پرونده قابلیت رســیدگی پیــدا خواهد کرد. روحانی با اشــاره به وجود ۱۰ فوتی در حادثه روستای جهانآباد فهرج گفت: رسیدگی به این پرونده در حال انجام است. وی تصریح کرد: قوه قضائیه سنگینترین مسئولیتها را که همان تأمین امنیت جامعه است، بر دوش دارد و همــکاران ایــن بخش با جدیت و عزمی راســخ درصدد رســاندن این پرونده به نتیجه هستند. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود بــه امنیت موجود در کشــور با وجود ناامنیهای منطقه اشــاره کرد و گفت: این امنیت ناشی از اقدامات و برخوردهای بهموقع قضائی است که البته جای تقدیر دارد. غروب پنجشــنبه دوم دی ماه سال 95 فردی به نام «ش. ن» بــه دلیل اختلافات خانوادگی بــا مراجعه به در خانه پدر همســرش اقدام به تیراندازی و در وهله نخست قتــل پدر همســرش و بعد از آن 9 نفــر دیگر کرد. دو نفر از همســایگان نیز که به منظور عیادت مادربزرگ خانواده به این خانه مراجعت کرده بودند، به وســیله قاتل به رگبار بستهشــده و کشته شــدند. از این ۱۰ نفر مقتول حدود ۱5 فرزند باقی مانده که بیشــتر این افراد خردسال هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.