انهدام 2باند مسلح مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

پلیــس: فرمانــده انتظامــی اســتان سیستانوبلوچســتان از انهدام دو باند بزرگ مواد مخــدر و کشــف دو تُن و ۴۱۰ کیلو مــواد مخدر و دســتگیری ســه قاچاقچی مســلح در این رابطه خبر داد. حســین رحیمــی در بیــان جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرســتان ایرانشهر با رصد باندهای مســلح و بــزرگ مواد مخدر یک بانــد را که به صورت مســلحانه و با اســتفاده از خودروهای تیزرو ایــن مواد را از نقاط صفر مرزی به ایرانشــهر منتقل و از آنجا به نقاط دیگر کشور حمــل میکردند، شناســایی کردنــد. وی افزود: تیمهــای اطلاعاتــی و عملیاتی پلیــس اعضاي این باند مســلح را در حال حمل مــواد مخدر در مناطق فرعی ایرانشــهر شناســایی کردند و تحت نظــر قرار دادند. این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: اعضاي این باند بزرگ و مســلح پس از ورود به منطقه کمین تکاوران پلیس، با آنها به صورت مســلحانه درگیر شدند و پس از حدود نیمساعت درگیری مسلحانه، مأموران موفق شدند یک تن و ۲۴۷ کیلوگرم تریاک را کشف و دو قاچاقچی را به همراه دو دستگاه خودرو دســتگیر کنند. فرمانده انتظامی اســتان سیستانوبلوچســتان در ادامه با اشاره به یک عملیات موفق پلیسی دیگر گفت: در این عملیات، مأموران انتظامی شهرستان سراوان با پشــتیبانی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان باند مسلح دیگری را که در حال جابهجایی مواد مخدر بودنــد، در منطقه آبانار شناســایی میکننــد کــه قاچاقچیــان به محض مشــاهده تیمهای عملیاتی پلیس با آنها درگیر شــده که در این درگیری مأموران یک قاچاقچی مســلح را که زخمی شــده بود دســتگیر و در پاکسازی منطقه یک تن و شش کیلو تریاک، ۱۴۰ کیلو حشیش و ۱۷ کیلو کراک را کشف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.