کلاهبردار میلیاردی پروژههای ساختمانی در فردیس دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان فردیس استان البرز گفت: کلاهبردار میلیاردی واحدهای آپارتمانی در این شهرستان دستگیر شد. سرهنگ ایوب احمدی افزود: در پی ارســال یک فقره پرونده کلاهبرداری از دادسرای این شهرســتان مبنی بر فروش مال غیر به اداره مبــارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی، پیگیری موضوع در دســتور کار مأمــوران این پلیس قــرار گرفت. وی گفت: در تحقیقات اولیه از شــاکی مشــخص شــد که وی به صــورت قولنامــهای یک واحد آپارتمان مســکونی را به صورت پیشساخته از فــردی به مبلغ 6۰۰ میلیون ریــال خریداری کرده اســت اما پس از گذشت یک ســال از موعد تحویل متوجه میشــود که واحد آپارتمان به چند نفر دیگر نیز واگذار شــده اســت. احمدی اظهار کرد: با توجه به حساســیت موضــوع مأمــوران بلافاصله پس از هماهنگی مقــام قضائی به آدرس محل ســکونت متهــم مراجعــه کردند که در بررســی بهعملآمده مشــخص شد وی شب گذشته نقل مکان کرده که با انجام تحقیقات و اقدامات فنی و اطلاعات موفق به کشــف مخفیگاه متهم شدند و شبانه وی را دستگیر و پــس از انجــام بازجویــی و تحقیقــات و تکمیل مشــخصات مالباختگان براي ســیر مراحل قانونی متهم را به دادســرا اعزام کردنــد. فرمانده انتظامی شهرستان فردیس درباره شیوه و شگرد کلاهبرداری این شــخص افزود: طبق تحقیقات این فرد تعدادی واحد آپارتمانی را بــه 9 نفر فروخته که در مجموع شــشمیلیاردو ۳۳۰ میلیون ریال با فروش واحدها کلاهبرداری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.