شناسایی یکی از اعضای باند بزرگ خرید و فروش مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

میزان: جانشــین سرپرســت دادســرای انقلاب مشــهد از کشــف حدود یــک کیلو هروئیــن از یک سوداگر حرفهای در مشــهد خبر داد. قاضی مهدی خدابخشــی جانشــین سرپرست دادســرای انقلاب مشــهد از کشــف یک کیلوگرم مواد مخــدر از نوع هروئیــن خبر داد و گفــت: مأمــوران عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی در اقدامی اطلاعاتــی یکی از اعضای بانــد بزرگ خریدوفروش مواد مخدر در سراسر کشور که قصد داشت محموله بزرگ هروئین را در مشــهد میان عمدهفروشان مواد مخدر توزیع کند، بیســتوهفتم اردیبهشــت ماه در قلعهخیابان مشــهد شناسایی کردند. وی ادامه داد: مأمــوران در این عملیات ضربتی ضمن دســتگیری این ســوداگر مرگ حدود یک کیلــو هروئین پودری را از او در قراری صوری کشــف کردند. خدابخشــی تصریح کــرد: درحالحاضر متهــم تحویل عملیات ویژه پلیس شــده است و تحقیقات از او برای کشف جرائم احتمالی و محموله جابهجاشــده به مشهد ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.