تخریب 3 واحد مسکونی در گیلان بر اثر انفجار گاز

Shargh - - حوادث -

میزان: بر اثر نشت گاز و انفجار، سه خانه در شهرک حمیدیان رشــت تخریب شد. معاون عملیات سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی رشت، گفت: نبود بست و خارجشــدن شــلنگ اجاق گاز از لوله گاز عامل این انفجار بود. مؤمنی افزود: شــدت انفجار به حدی بود که علاوه بر تخریب ۴۰ تا ۸۰ درصدی سه خانه، موجب شکستگی شیشهها و ترکخوردگی دیوار چند خانه در اطراف محل حادثه شد. وی گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که یکی از مصدومان پسری جوان است که بهطور سرپایی مداوا شــد و مصدوم دیگر که زنی ۳5ســاله است به علت شــدت جراحات و سوختگی از ناحیه ســر و صورت بــه بیمارســتان انتقال یافت. معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی رشت با اشاره به اینکه ۲۰ آتشنشان با شش دستگاه خودروی اطفای حریق و نجات به محل حادثه اعزام شــدند اعلام کرد: آتشنشــانان علاوه بر ایمنســازی محل حادثه، قطع ســامانه بــرق و گاز به مصدومان امدادرســانی کردند. مؤمنی افزود: میزان خســارات مالی این حادثه در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.