«سیما» صداینامهنگاب پ شریجرارییخاشن«ربنراا»؛ آزاد میکند؟

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

هفت ســال اســت با نزدیکشــدن به ماه مبــارک رمضان، بســیاری از مخاطبان رســانه ملی تمایل خود را برای پخش صدای «ربنا»ی محمدرضا شجریان ابراز میکنند. امسال نیز درحالیکه کمتر از یک هفته به ماه مبــارک رمضان باقی مانده بود، بار دیگر اخباری دراینزمینه منتشــر شد. یک منبع آگاه پنجشــنبه گذشــته از نامهای خبر داد که «سیدرضا صالحیامیری»، وزیر ارشــاد، برای رئیس ســازمان صداوسیما نوشــته و در آن خواستار پخش «ربنا»ی استاد محمدرضا شجریان در ایام ماه مبارک رمضان شده اســت. این منبع آگاه به ایرنا گفت: این نامه در حاشیه نشست روز چهارشنبه اعضای کابینه «حسن روحانی» تســلیم «عبدالعلی علیعسگری»، رئیس سازمان صداوسیما شده است.

هنــوز دربــاره تصمیمگیــری در زمینــه پخش «ربنا»ی اســتاد شــجریان در ایام ماه رمضان ســال 96 خبری منتشــر نشده اســت. موضوع این نامه در چند ساعت گذشته در شــبکههای اجتماعی بازنشر شده اســت. محمدرضا شجریان پیشتر بارها گفته بود «ربنا» متعلق به مردم اســت. دعای ربنایی که محمدرضا شــجریان خوانده، برآمده از آموزشهای قرآنی او نزد پدرش اســت. شــجریان، ربنــا را برای نخستینبار در تیر ١٣٥٨در استودیویی در رادیو ایران

ضبط کرد که بعدها در آلبوم «بهیاد پدر» هم اجرا و ضبط شــد. دعای ربنا، تاوت آوازی قرآن کریم است که از دستگاه «رســت» یا «راست» شروع شده و به دســتگاه «عجم» (شــبیه ماهور( تغییر پیدا میکند. ربنا بیان آوازی آیات ١9٣و ١9٤ ســوره آلعمران در قرآن است. به نظر میرسد پخش ربنای شجریان در شرایط بعد از خلق حماسه سیاسی 29 اردیبهشت، قوت بیشتری گرفته است. ***

ماه مبــارک رمضــان از همین امروز آغاز شــده اســت. تا ســاعاتی دیگر موعد افطار سر میرسد و بنا به ســنت هرساله، روزهداران خواهان گوش جان ســپردن به نوای «ربنا»ی شجریان در لحظات افطار هســتند. با اینکه چندســالی اســت نوای این دعای خاطرهانگیز ســر سفره افطار شــنیده نمیشود؛ اما درخواســت طیفهای مختلف حاکی از تمایل آنان برای شنیدن این دعا در لحظات ملکوتی افطار است. طلسم پخشنشدن «ربنا»ی شجریان از رسانه ملی، بهراحتی میتواند غروب همین امروز شکسته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.