«من هنرمندم»؛ به کوشش رامین اعتمادیبزرگ

Shargh - - هنر -

شــرق: رویداد هنری «من هنرمندم» اثر رامین اعتمادیبزرگ پنجشــنبه، 27 اردیبهشت در گالری دنا برگزار شد. این رویداد هنری که تنها یک روز به معرض تماشــای هنردوســتان و عاقهمندان به هنر جدید قــرار گرفت، مجموعهای چندرســانهای از نقاشــی، عکس و ویدئوآرت بــود. رامیــن اعتمادیبزرگ، مجسمهساز، نقاش و پرفورمنسآرتیســت، در بخشی از بیانیه این نمایشگاه یکروزه آورده است: «... من مدام از هر چیز سند میسازم. از اتفاقات اجتماعی گرفته تا خصوصیترین ناگفتههای شخصی که در تمام آنها اثری از من هست و گاهی اســنادی میســازم که واقعیتی پنهان را نمایش میدهند. چیزی که در آثار من اهمیت دارد، نه محصول نهایی که پروســه خلق آن است؛ چراکه هنر محصول یک روند است». مجموعه بهنمایشدرآمده در گالری دنا، اسناد پرفورمنسآرتِ «من هنرمندم...» است که اعتمادی چهار سال پیش در چنین تاریخی در آتلیه گیلگمش مقابل دوربین انجام داده اســت؛ پرفورمنسآرتی که حدود ١2 ســاعت به طول انجامیده و اکنون اسناد این اجرا و نتایجش در یک مجموعه به نمایش گذاشــته شده است. این رویداد به دو بخش تقسیم میشــود؛ بخش اول: به محض ورود، شما با ویدئوآرتی مواجه میشوید که اجرای این پرفورمنسآرت را لحظهبهلحظه ثبت کرده اســت و روند خلق اثر «من هنرمندم...» را نشــان میدهد. همچنین ١5 عکــس در ابعاد ٣0 در 45 ســانتیمتری نیز بر دیوار نصب شده که این روند را کامل میکنند. بخش دوم این رویداد کمی عجیب به نظر میرســد. 25 نقاشــی در قابهای سفید ٣0 در ٣0 و دوســانتیمتری دورتادور دیوار گالری چیدمان شدهاند؛ نقاشیهایی بهشدت انتزاعی که حتما باید به آنها نزدیک شوید. در نگاه اول گمان میشود طراحی دقیقی با دســت انجام شده است، اما با کمی دقت متوجه میشوید نقاشــیهایی با متریال موی بدن هنرمند، رامیــن اعتمادیبزرگ، پارچه بوم و موم هستند. در اجرای پرفورمنسآرت «من هنرمندم ...» اِشا صدر، پوریا کیا، رزا صدر و ســیاوش دیهیمی بهعنوان همیاران اجرا حضور داشتهاند، مانی بنایی روند خلق این اثر را ثبت کرده و زهره معتمدی تدوین ویدئو را برعهده داشته است. اعتمادی در توضیح رویداد بهنمایشدرآمده در گالری دنا نوشته است: «پرفورمنسآرت «من هنرمندم» چهار سال پیش مقارن با همین ایام در آتلیه گیلگمش در مقابل دوربین اجرا شد. نقاشیهای حاصل از آن در «امری ویل» آمریکا در ماه می 20١4 به نمایش درآمد و در فوریه همان ســال در شــهرک هنرمندان پاریس )سینه اینترناسیوناله( نیز بخشی از عکسها و نقاشیها روی دیوار رفت، اما مجموعه کامل آن بههمراه ویدئوآرت این پرفورمنسآرت هرگز پیش از این به نمایش درنیامده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.