گروه فشار حریف آبادانیها نشد

Shargh - - هنر -

گروه هنر: بــا توجه بــه تهدیدها و پارهشــدن بنرهاي تبلیغاتــي، با مســاعدت نیــروي انتظامــي و همدلي مسئولان موســیقي، کنسرت کیوان ســاکت در آبادان، شــامگاه جمعه، پنجم خرداد برگزار شــد.پیش از آغاز کنســرت با کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده، گفتوگو کردیم. این آهنگساز و نوازنده درباره اتفاقات پیشآمده در آبادان گفت: «برخاف آنچه برخي از گروههاي فشار انتظار داشتند، ميدانم که استقبال از کنسرت ما بسیار خوب اســت و جاي شــکرش باقي اســت». او درباره بنرهاي پارهشــده و تهدیدشــدنش از ســوي گروههاي فشــار ادامه داد: با توجه بــه اینکه من هم مثل هنرمنــدان دیگر در جریان انتخابــات ریاســتجمهوري دوره دوازدهــم از روحانــي حمایت کــرده بــودم، موجب سوءبرداشتهایي شــده بود و دخالت نیروي انتظامي و همدلي اهالي موســیقي باعث شــد که اینها متوجه اشتباهشان بشوند.او افزود: ما هم در آبادان با نیت آشتي و صلح برنامه اجرا ميکنیم و هیچ کینهاي از هیچکس نخواهیم داشت و این بهنفع همه خواهد بود.او تاکنون در آبادان کنســرت اجرا نکرده و این براي نخســتینبار است که در آنجا موسیقي ایراني را روی صحنه ميبرد و پیــش از این فقط در جلســه پرسشوپاســخ درباره موسیقي حضور داشته. ساکت در ادامه ابراز امیدواري کرد که موســیقي ایرانــي بهدور از ایــن بيحرمتيها، کملطفيها و بيمهريهایی که ميشود و در آن حدي که شایســته آن است در همه کشــور جا باز کند: «این موســیقي با هدف تعالي انســان اجرا ميشــود و باید بتواند درخور همین انسانیت مورد توجه واقع شود».او درباره اینکه این گروههاي فشار بهنوعي دارند در تهدید موسیقي ایراني به هویت ملي توهین ميکنند، گفت: متأسفانه عــدهاي از هموطنــان آگاهي ندارنــد و تحتتأثیــر تبلیغات غیرواقعي قــرار گرفتهاند و به تخریب فضــاي هنــري اقدام ميکنند و ایــن بهنفع هیچیك از ما نخواهــد بود، براي همین ما بــه دنبال صلح و دوســتي هســتیم.کیوان ساکت در آبادان قطعات تازهاي را براي اهالي این شهر اجرا کرد و در آن دونوازي سهتار و پیانو، بــا همراهي دانیال عطازاده اجرا شــد. کیوان ســاکت جمعه، پنجم خرداد در آبادان کنســرت برگزار کرد و ١١ خرداد هم در تالار وحدت کنسرتی بهنفع خیریه خواهد داشت، این کنسرت به دلیل بعضی پیامهای ارسالشده به این نوازنده با حاشیههایی همراه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.