برنده جایزه موسیقی جهانی آسیا

Shargh - - هنر -

شرق: دومین جایزه موســیقی جهانی آسیا از سوی مرکــز موســیقی جهــان در کرهجنوبی به حســین علیزاده، آهنگساز و نوازنده مطرح کشورمان، تعلق گرفت.

ایــن بنیاد کــه با عنــوان مرکز موســیقی جهان فعالیت میکند، هر دو ســال یکبار در مراســمی از هنرمندانی که باعث ارتباط کشورشــان با دیگر نقاط جهان، بهخصوص کشورهای آسیایي شدهاند تقدیر میکند.

پیش از این در ســال 20١4 این جایــزه به یویومــا تعلق گرفــت و اینــک در 4 خرداد 96، مصــادف با 26 می 20١7 جایزه این بنیاد به مســئولان فرهنگی سفارت ایران در کره به نمایندگی از حسین علیزاده اعطا شد.

حســین علیزاده در نامهای خطاب به مســئولان این بنیاد نوشــت: «به نــام آنکه عشــق را آفرید.... از دوران کودکــی هنگامــی کــه روح و جانم را به موســیقی میســپردم، ندایی به گوشم میرسید که میگفت: میدانی خوشبختی چیست؟ و من با دلی روشن میگفتم: خوشبختی یعنی شنیدن نغمههایی که از دل فرشــتگان تاریخ، جاریســت. نغمههایی کــه طنینانداز عشــق، صلح، دوســتی، بــرادرى و برابریســت. از آن دوران همیشه آرزوهاى بزرگ در دلم جوانــه میزد تا نغمههایی کــه از دل مردمان وطن عزیزم ایران در جانم کاشــته میشــد، آن را در قلبم جاى داده تا به گوش عاشــقان دنیا برســانم. بیش از 50 ســال فرازونشــیب زیبایی طی شد تا من بــه این افتخار نائل شــوم که نهتنهــا در ایران بلکه در جهان ســفیر عشق و دوســتی بوده و از ثمره آن، همراز مردمانــی با هر رنگ و هر نژاد باشم.

من قــدردان مردمان عزیز ایران هســتم کــه مــرا تا به امروز در دامانشان پروراندند تا به افتخار کســب این جایزه نائل شــوم. ســپاسگزارم از : ‪World Music Cen-«‬ ‪ter» WMC‬ ســپاسگزارم از ریاســت محتــرم آقــاى ‪Mr. Kang Sun-dae‬ سپاسگزارم از دانشگاه هنگ یانگ‪Mr. Lee Hee-su‬

و کلیــه بانیــان و دســتاندرکاران این مراســم. همچنین ســپاسگزارم از مســئولین محترم سفارت ایران در ســئول- کــره که قبول زحمــت نموده به نمایندگــی از طــرف اینجانب این جایــزه باارزش را دریافت میکنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.