بزرگداشتی برای مدیر نشر مرکز

Shargh - - هنر -

شرق:مراســم اختتامیــه ســومین دوره جایــزه فرشــته با اجرای مســعود فروتن و با حضور احمد مســجدجامعی، احمد پــوری، لیلی گلســتان، فریبا وفی، سیامک گلشیری، محمد چرمشیر، پوریا عالمی، عباس یــاری، ابراهیــم حقیقی، علیرضــا رمضانی، بهرام دهقانی، مرضیه برومنــد، محمدرضا غفاری، حســن زاهدی، علیرضا تابش، منوچهر شاهسواری، فرشته طائرپور، غزل شاکری، همایون ارشادی، حبیب رضایی و... عصر پنجشنبه چهارم خرداد در مجموعه فرهنگی هنری شهرکتاب فرشته برگزار شد.در ابتدای مراسم، سیدصالح بهشتی؛ مدیر مجموعه شهرکتاب فرشــته درباره چگونگی شکلگیری این جایزه گفت: «هنگامی که شــهرکتاب راهاندازی شد آرزوی ما این بود که تنها شــهر کتابی باشــیم که بیشترین اتفاقات فرهنگــی هنــری در آن برگزرا شــود و همین شــد که در ســه ســال اخیر شــاهد برگزاری بیش از 400 برنامه در حوزههــای مختلف فرهنگی بودیم».او در ادامه عنــوان کرد: «جنس جایزه فرشــته متفاوت با رویدادهایی بود که در شــهرکتاب برگزار شد و علت این تفاوت این است که این جایزه در شهرکتاب فرشته متولد شــد و همه ما بدون هیچ چشمداشتی به تولد آن کمک کردیــم. اتفاقی که مهمترین هدفش ایجاد پل ارتباطی میان جوانان مستعد و عاقهمند به حوزه ادبیات بــود. اتفاقی که در دوره ســوم افتاد این بود که صدای ما بیرون از مرزهای ایران نیز شــنیده شد و تعدادی از شرکتکنندگان ما کسانی بودند که خارج از ایران زندگی میکنند. ما در دو دوره گذشته امکانی فراهم آوردیم تا آثار برگزیدگان هر دو دوره به شــکل کتاب منتشر شــود».در ادامه مراسم فیلم کوتاهي از دومین دوره جایزه فرشــته پخش شــد و پس از آن سیامك گلشیري، پوریا عالمي و محمد چرمشیر براي اهــداي جوایز نفرات دهم تا چهارم بخش داســتان روي سن آمدند که اسامی برندگان به این شرح است: )به ترتیب نفــرات دهم تا چهارم( لیلــي عرفانیان، حمید رضازاده، روشــنك مرادي، سارا اژدرتاجدیني، آرش محموديسرداري، معصومه ذکریايبینکایه، میثم فرهمندیان. در ادامه بزرگداشتی برای «علیرضا رمضانی»، مدیر نشر مرکز، برگزارشد؛ ابراهیم حقیقی نخستین ســخنران این بزرگداشت بود. او عنوان کرد: «من بهشخصه از سال 76 با عیلرضا به عنوان طراح جلد همکاريام را آغاز کردم؛ همکاریای که خیلی زود تبدیل به دوستي شد. چند سال پیش قراردادهایي که بین من و ایشان نوشته شده بود را مرور ميکردم؛ چیزي قریب به هزار نســخه بود. افتخار دوستي با او چنان برایم مغتنم بود و هســت که احساس دلتنگي زیادی ميکنم».لیلی گلســتان گفت: «47 سال است که مترجم هســتم و در 27ســالگي کتــاب زندگي و دیگر هیــچ را ترجمه کردم. در تمــام مدت فعالیتم در این عرصه با پنج ناشر بیشتر کار نکردم و بیشترین کتابهاي من را نشر مرکز منتشر کرد. آقاي رمضاني انســان محترمي اســت؛ هم خودشــان و هم سایر همکارانشــان در این انتشــارات. از خصوصیات بارز ایشان منضبطبودن و سختگیربودنشان است».احمد مسجدجامعی سخنران بعدی این بزرگداشت بود که گفت: «یکی دیگر از ویژگیهای مهم نشــر مرکز این بود که تبدیل به پاتوق نویســندگان و مترجمان شد و رفتار و شــخصیت آقای رمضانــی نیز به نوبه خود سبب احترام هرچهبیشتر به این حوزه شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.