قربانی، طلسم موسیقی «مشهد» را شکست

Shargh - - هنر -

گروه هنر: علیرضا قربانی، خواننــده معــروف کشــور، طلســم برگــزاری کنســرت در مشــهد را شکســت. این خواننــده عصــر پنجشــنبه، چهــارم خــرداد در جشــن ســپاس از حضور و حماســهآفرینی مردم مشهد در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری با عنوان «تکــرار امید» به اجرای زنده در ورزشــگاه کارگران مشــهد پرداخت. جشــن «تکــرار امید» با حضور جمع بسیاری از اعضای ستادهای تبلیغاتی؛ حجتالاســام دکتــر روحانی، اعضــای منتخب شــورای اسامی مشــهد و مردم این شهر در سالن ورزشــی کارگران مشهد برگزار شــد. در این مراسم گروه موســیقی «اشــتیاق» به سرپرســتی علیرضا قربانی پس از ســخنرانیهایی که برای این برنامه تدارک دیده شــده بــود، چهار ترانه بــا عنوانهای ارغوان، شــب دهم، مدار صفردرجــه و بیتابی را اجرا کرد. نیلوفر محبی، از اعضای گروه موســیقی علیرضا قربانی، با انتشار عکسی از برگزاری کنسرت این گروه در مشــهد در صفحه اینســتاگرامش، در این خصوص نوشــت: «طلسم کنســرت در مشهد شکســته شــد، همین الان کــه دارم این پســترو میــذارم همکارانم بههمراه آقــای علیرضا قربانی در مشــهد در حال اجرا در سالن چنددههزارنفری هســتن و یک اتفــاق تاریخی رو رقــم زدند خیلی خوشحالم و امیدوارم ادامهدار باشه.به امید روزی که ما خانمها هم در مشــهد و بقیه شهرهایی که بهمون اجازه ورود روی ســن رو نمیدن بتونیم در کنار بقیه همکارانمون کنسرت اجرا کنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.