کشاورزان خردهپا و تأمین مالی آنان

Shargh - - اقتصاد -

در برزیــل خردهمالــکان 20 درصــد از کل کشاورزان را شامل میشوند. در آفریقا، کشاورزان کوچکمقیــاس در کنیا و تانزانیا بــه ترتیب 63 و 69 درصد از مواد غذایی کشــور را تولید میکنند. در نپــال، ‪/2 7‬میلیون مزارع خردهپــا وجود دارد که 70 درصد از مواد غذایی تولیدشــده را به خود اختصاص میدهند. خردهمالکان، نیروی کار خود را بــا زمین و دیگــر داراییهای ســرمایهای مانند آبیــاری، تراکتور و ماشــینهای دیگر و دام ترکیب میکنند و به تولید میپردازند. در این میان آبیاری بهعنوان یکی از مهمترین داراییهای مولد، منجر به افزایش قابل توجهی در بازده تولید میشــود؛ ازاینرو برای کشــاورزان خردهپا دسترســی به آب و آبیاری یکی از عوامل بســیار مهم برای موفقیت آنان اســت. شــواهدی از مــزارع کوچکمقیاس در آســیا نشــان میدهد آبیاری نهتنها در افزایش بازده و درآمــد تأثیر دارد، بلکــه در کاهش خطر ورشکســتگی محصول و مزرعه مؤثر اســت و به افزایش اشــتغال کشــاورزی و غیرکشاورزی منجر شده اســت. در اتیوپی، بهطورکلی متوسط درآمد مالکان خردهپا که به آبیاری دسترسی دارند، برای هــر خانــوار در هر ســال 919 تا هــزارو 34 دلار اندازهگیری شــده )با قیمت دلار ثابت 2009( که درآمد متوســط مزارع غیرآبیاریشــده در حدود 50 درصــد آبیاری شــده اســت. هزینه توســعه سیستمهای آبیاری عمومی بالاست؛ اما پروژههای کوچک آبیاری میتواند بازده بالایی داشــته باشد؛ برای مثال، پروژه آبیاری کوچکمقیاس در تانزانیا، نرخ بازدهی 22 درصد دارد و باعث افزایش درآمد مزرعه در حدود 86 درصد شده است. اطلاعات و آمار حاکی از آن است که کشاورزان خردهپا نقش مهمــی در امنیت غذایی مردم جهــان دارند و از طرف دیگر آنــان بهدلیل کمبود درآمد و پسانداز و نااطیمنانی درآمد خود نیازمند تأمین مالی برای ارتقا و توســعه پایدار تولید و زندگی خود هستند. ازاینرو لازم و ضروری اســت که بــه آنها توجه و سیاســتهای مناســب برای ارتقای شاخصهای توســعه پایدار تولید و زندگی آنــان تدوین و اجرا شــود. کشــورهای جهان دراینبــاره از ابزارهای مختلــف سیاســتی بــرای ارتقای شــاخصهای توسعه پایدار بهره گرفتهاند؛ برای نمونه در کشور هندوســتان دولت برای تقویت بخش کشاورزی در هندوســتان یک هدف بلندپروازنه و آرمانی را برای ســال 2022 در نظر گرفتــه و آنهم افزایش دوبرابری درآمد کشاورزان است. برای دستیابی به چنین هدف آرمانیای، استراتژی «از آبیاری تا بیمه محصول» طراحی شــده اســت. در این استراتژی تحول در زنجیره ارزش غذا دیده شده و آن حرکت از سیستم تولیدمحور به سیستم تقاضامحور است، بهطوریکــه مصرفکننــدگان بــه تولیدکنندگان مرتبط شده و تولید براســاس نیاز مصرفکنندگان باشــد. این رویکرد نیازمند افزایــش همکاری بین بخــش خصوصی و تمامی ذینفعــان در زنجیره غذاســت که باعث ارتباط بازیگران به هم شــود، بازارهای رقابتی فراهم شده و محیط مناسب برای نوآوری مهیا شود و حمایت و پشتیبانی از اقدامات به عمل آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.