افزايش درآمد 15میلیون دلاري ايران از توافق اوپك

Shargh - - اقتصاد -

... در ماه گذشــته بــه زیر 50 دلار ســقوط کرد تا زمزمــه کاهش دوباره تولید اعضای اوپک بار دیگر به گوش برسد. البته برخی کارشناسان معتقدند به دلیل افزایش تولید در ســایر مناطق و عدم پایبندی برخی اعضا ممکن اســت این توافق نیز چندان بر قیمتها اثرگذار نباشــد. به عنوان مثال بــا وجود تمدید توافق کاهش تولیــد، بانــک آمریکایی گلدمنســاکس در گزارشــی اعلام کرد با وجود بهبود شــرایط بازار نفت در پــی توافق اوپــک و کشــورهای تولیدکننده نفت، احتمال بازگشت مازاد عرضه به بازار نفت )با افزایش تولید نفت شیل( در ســال آینده میلادی وجود دارد. براســاس هدفگذاری اعضا در نشســت اخیر اوپک، متوسط تولید سهماهه نخست سال 2018 قرار است به متوسط تولید پنجساله برسد. بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در سطح سهمیلیونو 800 هزار بشکه باقــی خواهد مانــد؛ به این معنی که متوســط تولید نفــت ایران در 9 ماه آینده نباید از این میزان فراتر رود. همچنین کشورهای نیجریه و لیبی همانند گذشته به دلیل شرایط ویژه، از طرح کاهش تولید مستثنا شدهاند. در صدوهفتادودومین نشست اوپک، درخواست کشور گینه استوایی برای عضویت در اوپک مطرح شد و این کشور به عنوان چهاردهمین عضو این سازمان پذیرفته شــد. اوپک در شــش دهه فعالیت خود کشــورهای مختلفــی را به عنوان عضو پذیرفته اســت که با این تصمیم، گینه اســتوایی جدیدترین عضو این سازمان خواهــد بود. آژانس بینالمللی انرژی IEA() نشــان میدهد بیشترین رشــد درآمد حاصل از فروش نفت در میان اعضای اوپک در سهماهه نخست سال 2017 نسبت به ســهماهه پایانی ســال قبل به ایران تعلق داشــته اســت. به گزارش بلومبرگ به نقل از فارس، بیشترین رشــد درآمد فروش نفت در میان کشورهای عضو اوپک در ســهماهه نخست ســال 2017 نسبت به ســهماهه پایانی سال 2016 به ایران تعلق دارد که ایــن رقم بیش از 15 میلیون دلار در روز بوده اســت. همچنین بر اساس این گزارش، اوپک با وجود کاهش تولیــد خود از 33.3 میلیون بشــکه به 31.9 میلیون بشــکه در روز، در ســهماهه نخست امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته میلادی، تقریبا روزانه 75 میلیون دلار بیشتر درآمد داشته است. به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا EIA(،) قیمت شاخص اســپاتهنریهاب ‪Spot Henry Hub(‬ ) بــه عنــوان شــاخص برای قیمت فروش لحظــهای گاز طبیعی در آمریــکا، در هفته منتهی به بیستوششــم می به سهدلارو 24 سنت رسید که نسبت به هفته گذشته 11 سنت رشد نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.