آشپزخانههای صنعتی در نمايشگاه بینالمللی تهران

Shargh - - اقتصاد -

نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی تخصصــی تجهیــزات آشــپزخانههای صنعتی، فســتفودها، هتلها و صنایع وابســته با حضور دهها شــرکت و واحــد صنعتی تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی از 19 تا 22 آبان در محل نمایشــگاههای بینالمللی شــهر آفتاب تهــران برگزار میشــود. بــه گزارش روابطعمومــی و اطلاعرســانی اولیــن نمایشــگاه بینالمللــی تجهیــزات آشــپزخانههای صنعتــی، هتلهــا و صنایع وابســته، در این نمایشــگاه دهها واحد صنعتی، کارگاهها و کارخانهها و شــرکتهای خدماتی از استان و مناطق مختلف کشور، جدیدترین تولیــدات، تجهیــزات، صنایع و خدمــات مربوط به آشــپزخانههای صنعتــی، هتلهــا و صنایع مرتبط بــا این حوزه را ارائه و در معــرض دید علاقهمندان قــرار خواهند داد. همزمان با نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی تخصصــی تجهیزات آشــپزخانههای صنعتی، فستفودها، هتلها و صنایع وابسته علاوه بر شــرکتهای داخلــی، نمایندگانی از کشــورهای ترکیــه، کره جنوبی، آلمان، اســپانیا، چیــن و تایوان نیــز تولیــدات، خدمــات و توانمندیهــای خود را ارائه میدهنــد. وجود پروازهای متعدد بینالمللی، حضور و رفتوآمدهای بیشتر توریسمهای خارجی، جمعیت زیاد و مرکزیت کشور از دلایل برگزاری این نمایشــگاه در تهران است. هتلها بهعنوان مراکزی کــه میزبان گردشــگران هســتند، جایــگاه ویژهای خواهند داشــت و هرچه هتل و مرکز اقامتی دارای اســتانداردهای لازم باشــد، میتوانــد گردشــگران بیشــتری را جــذب کنــد. براســاساین برگــزاری نمایشگاههایی مانند نخستین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات آشپزخانههای صنعتی و هتلها از جایگاه مهمی برخوردار خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.