تسهیلات ويژه اسنپ برای رفتوآمد به نمايشگاه قرآن

Shargh - - اقتصاد -

همهســاله همراه با ماه ضیافت الهی، نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در تهران برگزار میشود. در این ماه عزیز، نمایشــگاه قرآن مأمن شریفی برای مؤمنان و روزهداران اســت که در آن، بــا آخرین کتب دینی و محصولات مذهبی مواجه میشوند.این رویداد قرآنی از تاریخ 8 تا 26 خرداد ســال جاری در مصلای تهران برگزار میشود و از ساعت 17 تا 24 میزبان روزهداران عزیز خواهد بود. امسال برای نخستینبار و با همکاری اســنپ، اولین و بزرگترین ســامانه درخواست آنلاین خودرو در ایران، رفتوآمد به محل برگزاری این رویداد تسهیل شــده اســت و علاقهمندان به حضور در آن نمایشگاه میتوانند با کد تخفیف mosala از 30درصد تخفیف ویژه اســنپ )تا سقف ســههزار تومان( برای مراجعه یا بازگشت اســتفاده کنند. ستاد برگزاری این رویــداد قرآنی، با همــکاری اســنپ امیدوارند تا این تسهیلات بتواند دشــواری حملونقل درونشهری را برای روزهداران تسهیل کرده و حضور در نمایشگاه را برایشان سادهتر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.