سومالی؛ جنگ، قحطی و وبا

Shargh - - روزنامه -

مشــکل مــردم ســومالی فقــط جنگ و درگیریهای داخلی نیســت. از عواقب جنگ و درگیریهــای پیدرپــی در ســومالی یکی قحطی است و خشکســالی و دیگری شیوع وبا. قحطی و گرسنگی باعث شده مردم خانه و زندگیشــان را ترک کنند و به اردوگاهها پناه ببرند. زندگی در اردوگاهها هم دســتکمی از زندگی وســط قحطی و گرسنگی و مرگومیر ندارد. آب سالم و بهداشتی در اردوگاهها پیدا نمیشــود و نتیجه این اســت که وبا در میان ســاکنان کمپ «بیدوعا» شــایع شــده است. کــودکان بیدوعا هر روز جــان میدهند و زیر خاک آرام میگیرند. بشــیر بیلــه با همراهی نزدیکانش بر جنازه فرزندش، نور چهارســاله نماز میخواند. عکس: واشنگتنپست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.