دیدار در واتیکان؛ لبخند کمرنگ پاپ

Shargh - - روزنامه -

عکاســان خبری انتظار داشــتند پاپ را با چهــره خندانتــر و بشــاشتری در مواجهه با ترامــپ ببینند، امــا انتظاراتشــان برآورده نشــد. او کمــی ســختگیرانه و لجوجانه با رئیسجمهــور ایــالات متحده دیــدار کرد و در نخســتین برخورد لبخند کمرنگی تحویل داد. پاپ فرانسیس از اظهارات دوران کمپین تبلیغاتی ترامپ درباره مســئله محیط زیست و تغییرات اقلیم دل خوشی ندارد و به همین دلیل در دیدار با او این بحث را پیش کشــید و از رئیسجمهور آمریکا خواســت به تعهدات این کشــور در قبــال کنفرانس پاریــس پایدار بماند و آمریکا را از میدان خارج نکند. ترامپ معتقد است مسئله تغییر اقلیم آنقدر که به آن پرداخته میشود، اهمیت ندارد. عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.