لکلک سفید بر فراز آسمان «اماس» ایران

Shargh - - جامعه -

صبا صراف: لکلک ســفيدبال نماد اماس ايران در ســال جديد، شال نارنجیرنگــی يــادآور ايــن بيماران را بــر گردن محمدجــواد ظريف آويخت تا نشــانی از بهبود شــرايط بيماران مبتلا به اماس با توجه به رفع تحريمها و در دســترس قرارگرفتن دارو باشد. عصر روز پنجشنبه مراسم روز جهانی اماس در سالن همايش روزنامه اطلاعات با حضور شخصيتهای برجســته كشــوری از جمله دكتر محمدجواد ظريف، دكتر شــهيندخت مولاوردی، دكتر معصومه ابتــكار و بيماران اماس برگزار شــد. دكتر محمدهادی ايازی به نمايندگی از وزير بهداشــت و همســر دكتر اسحاق جهانگيری به نمايندگی از ايشان بهعنوان معاون اول رئيسجمهور و دكتر رحمتالله حافظی از ديگر شــركتكنندگان اين همايش بودند. در اين مراســم كه از ســوی انجمن اماس كشــور با شــعار اماس و زندگی برگزار شــد، معصومه ابتكار، رئيس سازمان محيط زيســت كشــور از نماد جديــد اماس كه لکلک ســفيد ايرانی اســت، رونمايی كــرد و نماد پنگوئن كه نشــان از حمايت اين بيماران از يكديگــر و نياز به زندگی جمعی آنان داشــت، جای خود را به نماد لکلک ســفيد و زندگی اين پرنده زيبا در طبيعت داد. معصومه ابتكار با اشــاره به اينكه يكی از رويكردهای دولت يازدهم حفاظت از محيط زيست و ايجاد نشــاط در زندگی است، گفت: آلودگی هوا، خاک و آب میتواند يكی از عوامل تشــديد اماس باشد كه اصلاح شيوه زندگی در راستای حفظ محيط زيســت بسيار مهم است و ارتباط سازمان محيط زيســت با اماس همين مقوله اســت. به گفته وی، دولت و ســازمان محيط زيســت در راســتای كاهش آلودگی هوا اقدامات زيادی انجام دادهاند كه كاهش آلودگی هوا در هشــت كلانشــهر را كه حدود 30 ميليون جمعيت دارند، به همراه داشــته است. اين در حالی است كه با حمايت شــركتكنندگان حاضر در اين همايش از جمله مبتلايان به بيماری اماس، دكتر ظريف شــال نارنجیرنگی كه نماد بيماران اماس اســت را بر گردن آويخت و بهعنوان سفير جهانی اماس معرفی شد. محمدجــواد ظريــف در همايش روز جهانی اماس گفت: خوشــحال هســتيم كه زمينه برای زندگی بهتر تمام مردم ايران بهويژه كسانی كه درگير بيماری خاص هستند، فراهمتر است. وی گفت: دو عامل اساســی برای كنترل اماس فراهم شــده كه يكی داروســت كه در دوران تحريــم حداقل 300 قلــم داروی موردنياز را نداشــتيم و امروز ديگر كســی نمیتواند درخواست خريد داروی ما را به اســم اينكه همكاری با ايران باعث فشــار حيثيتی بر آنها میشود، رد كنــد. دكتر ظريــف ادامه داد: نكته دومی كه احســاس میكنم در آن امروز شــرايط بهتری داريم، به يمن حضور مردم و مقابله مردم با فشــار تحريم و تهديدات خارجی اين است كه در يک فضای با آرامش و اطمينــان زندگــی میكنيم چراكه اســترس يكی از عوامل تشــديد اماس اســت. وزير امور خارجه دولت يازدهم درعينحال مجوز ايجاد نمايندگی انجمن اماس در شش كشور را امضا كرد. همچنين شهيندخت مولاوردی، معاون رئيسجمهوری در امور زنان و خانواده رياستجمهوری، از حمايت بيشتر اين معاونت از زنان مبتلا به اماس به همين مناســبت خبر داد. به گفتــه او اين معاونت از اين پس قرار اســت بخش ديگری بــرای بانوان مبتلا بــه اماس بهعنوان زيرمجموعه حوزه ســلامت و تندرستی بانوان كه درحالحاضر در اين معاونــت فعاليت میكنند، اضافه كند. اين در حالی اســت كه ميزان مبتلايان اماس زن به مرد در ايران ســه به يک است، به اين معنی كه زنان بيش از مردان در ايران به بيماری اماس مبتلا میشوند. همچنين محمدعلی صحرايان، نايبرئيــس انجمن اماس ايران، علت اهميت برگزاری اين مراســم در ســال پيشرو را افزايش تعــداد مبتلايان به بيماری اماس در كشــور عنوان كرد و گفــت: با وجود تمام تلاشهای صورتگرفتــه اما هنــوز درمان قطعی برای آن پيدا نشــده و روشها عمدتا كنترلكننده اســت. وی با تشكر از تلاشهای دكتر ظريف گفت: با تلاش وزير خارجه و دولت شاهد برداشتهشدن تحريمها هستيم كه نتيجــه آن تهيه راحتتر داروهای لازم بــرای بيماران خاص از جمله اماس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.