شيل اويلها با 45 دلار هم سود آورند

Shargh - - جامعه -

به نظر ميرســد كــه قيمــت نفت تقريبــا حول قيمتهايــی تا حــدودی تثبيت شــود. در واقع بعيد اســت كه قيمت در ماههای بعد از قيمتهای فعلی زياد فاصله بگيرد. همانطور كه گفته شــد، هماكنون توليد نفت شيل آمريكا بســيار انعطافپذير است و از فصل چهارم ســال ميلادی قبل در حال افزايش است بهطوریكه به اوج توليد خود در تابســتان ســال قبل نزديک میشــود. اين هم نشان ميدهد كه در 45 دلار هم بخــش بزرگي از توليد نفت غيرمتعــارف آمريكا، ســودآور اســت. از عوامل مؤثر بر رشــد توليد آمريكا امكان صــادرات نفت خــام از آمريكا كــه پيشتر به دليــل واردات زياد آن كشــور غيرقانوني بود؛ اما اكنون آزاد شده است؛ بنابراين شركتهاي بسياري در آمريكا ميتوانند نفت توليد كنند و حتي اگر مشتري بهتري در خارج از آمريكا داشــته باشند، صادر هم كنند؛ بنابراين چون توليد آمريكا و كشــورهاي ديگر مانند برزيل )كه توليــد آن كشــور از آبهاي عميق 200 هزار بشــكه و توليد سوخت زيســتی حدود 135 هزار بشكه افزايش يافته است( توليدشان را افزايش دادهاند، نشان ميدهد كه ممكن اســت انبارهاي نفت در ســطحي كه اوپك ميخواهد كاهش پيدا نكند؛ از ســوي ديگر هم بعيد اســت كه تقاضا برای نفت افزايش پيشبينینشدهای داشته باشد. در واقع تقاضا در ماههای اخير در آمريكا، آلمان، هند و برخی از كشــورهای ديگر كمتر از ميزان مورد انتظار افزايش يافته اســت. اينها نشــان ميدهد كه تا چند مــاه آينده و كنفرانس آخــر نوامبر فرصت مناســبي است كه اوپك به بازار نظر بيفكند كه آيا بازار به تعادل بازميگردد يا خير. تا آن زمان بعيد اســت كه قيمتها از قميتهاي فعلي فاصله چنداني بگيرد كه بين 45 تا 50 دلار در نوســان اســت. بايد توجه كرد كه هزينه توليد نفتهاي غيرمتعارف پايين آمده اســت و بنابراين اين خودش فشاري است كه به قيمت ميآيد. پيشتر گفته ميشــد كه اگر قيمــت پايينتر از 60 دلار باشــد، آنها قادر به توليد نيســتند؛ اما حالا روشن شده كه آنها هزينههايشان را پايين آوردهاند؛ تكنولوژيشان را بهتــر كردهاند؛ فناوريشــان را بهبود بخشــيدهاند؛ بازارهايشان را گسترش دادهاند و بازارهاي مالي آمريكا هم حالا مايلاند كه در اين فعاليتها ســرمايهگذاري كنند؛ يعني مجموعهاي از عوامل دست به دست هم داده تا كمك كنــد كه در قيمتهاي پايينتر از 45 دلار هم ســرمايهگذاري بر شيلاويلها ســود داشته باشد؛ بنابراين بعيد اســت كه قيمتها از ارقام بين 45 تا 50 دلار فاصله بگيرد. حتي در سال آينده. چون بيشتر اين ســازمانها مانند اوپك و ســازمان بينالمللی انرژی... پيشبيني ميكنند كه تعادل بازار شايد در اواسط سال آينده محقق شــود، قيمتها كمكم به سطح 50 تا 55 دلار برســد؛ اما فعلا و امسال تا نخستين ماههاي سال آينده ميلادي بعيد اســت كه عوامل بنيادی نفت تغير زيــادی كرده و قيمتها به طور معنیداری از ســطح فعلی فاصله بگيرند.

شــما به نفتهاي غيرمتعارف اشــاره كرديد؛ پرســش من اين اســت كه واكنش آنها به تصميم جديد و كنفرانس جديد چيست؟

آنها يكي، دو شركت نيســتند؛ دهها و بلكه صدها شــركت كوچككوچك، متوسط و بزرگاند كه در حال توليد نفت خام در آمريكا هســتند. اينها دائما در حال رقابت با خودشــان و جهان هستند تا هزينهها را پايين بياورنــد تا ســود ببرند. اگــر يك يــا دو دلار بين هزينه تمامشده و سودشان فاصله باشد، باز هم توليد ميكنند؛ چراكه اينها شركتهايي هستند كه هزينههايشان خيلي پايين اســت؛ بنابراين اگر اوپك تصميــم بگيرد كه اين قرارش را تمديد كند، توليد براي برخي از اين شركتها ســودآور خواهــد بود و طبعــا توليدشــان را افزايش میدهند؛ تــا جايي كه قيمتها مانند ســال پيش به قدري پايين بيايد كه ديگر توليد براي آنها صرف نكند؛ بنابراين آنها شــركتهاي خصوصي هستند و با همه قوا تلاش ميكنند توليدشــان را افزايش دهند تا اينكه منفعت ببرند؛ اين با تصميمات شركتهای دولتی در كشورهای اوپک و برخی ديگر از كشورها متفاوت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.