موج ایرانیان خارج از کشور به سوی صندوق رأی

Shargh - - جامعه -

تا جايــی كه بازخورد دريافتی بــرای دولتيان نيز باوركردنی نبود و نتوانســته بودند خودشــان را برای چنين واكنشی آماده كنند. صفهای طولانی در مقابل محلهــای اخــذ رأی در اروپا و آمريــكا، كرايهكردن اتوبوس دربســت از ســوی رأیدهندگان تــا بتوانند خودشان را از شــهرهای ديگر پای صندوقهای رأی برسانند و سرانجام كسرآمدن تعرفههای رأیگيری كه بســياری از مراجعان را نوميد بــه خانه بازگرداند - و دولت پوزشــی را به آنان بدهكار است- نشان از اين بــاور دارد. رأیدهندگان در آمريكا از شــش هزار نفر در دور پيــش، بــه 30 هزار نفر در ايــن دوره افزايش يافتنــد؛ يعنی اگر دولت هم تــدارک كافی نديده بود، بايد گفت واقعــا امكان پيشبينی نداشــت. من اگر مسئول كنسولی بودم، بلافاصله با يک صورتجلسه، بــه تعداد زيــاد و كافی تعرفــه كپی میكــردم و با ماشين شــماره زده و بعد آن را با همان مهری كه به تعرفههای عادی میزنند، معتبر میكردم و به دست متقاضيان میدادم، تا اگر «ملا نقطیها » ايراد يا حرفی داشته باشند، گناه حسابنكردنش هم پای آنان باشد؛ اما دســتكم به ســفر و حضور رأیدهندگان احترام گذاشــته میشد. بســياری از رأیدهندگان هرگز رأی نداده بودند و بسياری هم برای نخستين بار با سفارت آشــتی میكردند. اهميت شــرايط بهويژه در آمريكا، مشــهودتر است كه از شش ماه پيش تبليغات برخی گروهها، مردم را به تحريم انتخابات تشويق میكرد و در مقابل مراكز رأیگيری، چند نفری پرچمبهدســت، به رأیدهندگان دشنام میدادند. چندی پيش 30 نفر از آنان به آقای ترامپ نام نوشــته و او را به تشــديد تحريمها بر ضد ايران تشــويق كــرده بودند؛ احتمالا همين گاف موجب شــد گروه بسيار بزرگی از ايرانيان انديشمند و ارزشمند و بیطرف، نامه ديگری به ترامپ بنويســند و او را از اقدام عليه ايرانی كه برجام را اجرا و مسيرش را عقلانيت و تعادل روشن میكند، برحذر دارند. درســت در آســتانه همين انتخابات، تعدادی از ســلطنتطلبان در نامهای به ترامپ به اينكه چرا اجازه داده اســت ايرانيان حوزههای اخذ رأی تشكيل دهند، اعتراض كرده بودند. اســتقبال از اين انتخابات پاســخ مناســبی به اينگونه اقدامات غيردموكراتيک مدعيان دموكراسی بود كه بهجای استفاده از فرصت و تشــويقِ تعديل رفتــار و قانونمداری و شــفافيتِ فسادســتيز، در برابر آن جبهه گرفتند و به هموطنان خود نيز اهانت روا داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.