1200 مورد مسموميت کودکان با مواد مخدر

Shargh - - جامعه -

ايســنا: رئيس مركــز فوريتهــای اجتماعی بهزيســتی كشــور با بيان اينكه سال گذشته هزارو 189 مورد مســموميت كــودكان با مــواد مخدر گزارش شد، گفت: از اين تعداد پس از بررسیهای لازم 46۷ كودک به بهزيســتی تحويــل، 64۷ نفر به خانواده و 60 نفر به اقوام ســپرده شــدند و 15 كودک نيز فوت كردند.

حسين اســدبيگی با اشــاره به مأموريتهای اورژانس اجتماعی درخصــوص كودكان مبتلا به مسموميت با مواد مخدر اظهار كرد: سال گذشته همــكاران ما با كمک مــردم، نهادهای مردمی و منابــع مختلف و بهخصوص مراكــز درمانی وارد امر رســيدگی به وضعيت كودكان مسمومشــده بــا مواد مخدر كه عمدتا از مــادران معتاد به دنيا میآيند، شدند.

رئيــس مركز فوريتهای اجتماعی بهزيســتی كشــور در ادامه به اعــلام ريز آمار ايــن كودكان پرداخــت و افــزود: همانطور كه گفته شــد در مجموع هــزارو 189 مــورد مســموميت با مواد مخــدر گزارش شــد كه 600 مــورد دختر و 589 مورد پســر بودند. از مجموع ايــن آمار 639 مورد نــوزاد و مابقــی در ســنين بالاتــر قرار داشــتند. اســدبيگی افــزود: از اين ميــزان 849 مــورد از ســوی مراكز درمانی گزارش شــده بودند. پس از بررســیهای لازم 46۷ كودک به بهزيستی تحويل داده شــدند، 64۷ نفــر بــه خانــواده و 60 نفر به اقوام ســپرده شــدند و 15 كودک نيز فوت كردند. به گفته وی اســتانهای تهران، كرمان، كرمانشاه و خراسان جنوبی به ترتيب دارای بيشترين موارد گزارششده در اين خصوص بودند. به لحاظ رده سنی نيز میتوان گفت بيشترين موارد مسموميت مربوط به نوزادان و كمترين موارد مربوط به گروه سنی 11 تا 18 سال بوده است.

رئيــس مركز فوريتهای اجتماعی بهزيســتی كشور در پاســخ به اينكه آيا در رده سنی ۷ تا 18 ســال موارد اخراج از مدرســه هم مشاهده شده اســت يا خير، گفت: مدرســه ســعی میكند اين كــودكان را تا جايی كه میشــود اخراج نكند زيرا ترک تحصيل زودهنگام از عوامل مهم آسيبهای اجتماعی اســت. اخيرا آموزش و پرورش با كمک قوه قضائيــه و بهزيســتی طرحی تحــت عنوان «نماد» را برای پيشــگيری از آسيبهای اجتماعی در دست دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.