ممانعت چمران از ارسال تذکر حافظی به شهرداری

Shargh - - جامعه -

شــرق: حافظی از چمران خواســت، حداقل حالا با پايانيافتن انتخابات، تذكر وی به شــهردار تهران در مورد «شفافســازی مالی صنــدوق ذخيره كاركنان شهرداری» را ارسال كند.

رحمتالله حافظی، رئيس كميســيون ســلامت، محيــط زيســت و خدمات شــهری شــورای شــهر تهران، در تاريخ 25 اســفندماه ســال 95 در تذكری از شــهرداری تهران خواســت تا برای شفافسازی «عملكرد مالی صندوق ذخيره كاركنان شــهرداری تهران» گزارشی را به شورا ارائه دهد.

برايناســاس از شــهرداری خواســته شــد تا در اولين جلســه فروردينماه سال 96 شــورا، گزارشی از دارايیهــا، ميــزان ســهم تجميعــی كارمندان و شهرداری، سرمايهگذاریها و قراردادهای منعقده با صندوق و سود حاصل از آن را به شورا گزارش كند.

اين تذكــر بايد از ســوی مهدی چمــران رئيس شورای شهر، امضا و ارسال شود كه تاكنون با گذشت بيش از دو ماه از آن، عملياتی نشده است. به همين دليل حافظی در نامهای به تاريخ 31 ارديبهشــت از رئيس شورا خواسته است تا با توجه به سپریشدن ايام انتخابات!! دســتور ارسال اين تذكر به شهرداری ابلاغ شــود. اين درخواســت مطابق با تبصره سوم مصوبــه «مجوز تشــكيل صندوق ذخيــره كاركنان شــهرداری تهران» بوده كه براســاس آن شهرداری تهران را ملزم میكند هر شــش مــاه يکبار گزارش حسن اجرای مصوبه و عملكرد مالی صندوق مذكور را به شــورا ارســال كند كه در چهار سال گذشته اين امر محقق نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.