آييننامه صلاحيت حرفهای پرستاران در دولت جديد اصلاح شود

Shargh - - جامعه -

ايلنــا: قائممقام ســازمان نظام پرســتاری بر ضــرورت اصــلاح آييننامه صلاحيــت حرفهای پرســتاران در دولت دوازدهم تأكيــد كرد. محمد شــريفمقدم درباره انتظارات پرســتاران از دولت دوازدهم گفت: يكی از مشــكلاتی كه با آن درگير هستيم، به آييننامه صلاحيت حرفهای پرستاران برمیگردد.

هر فردی كه میخواهد تعيين صلاحيت شود؛ ابتــدا بايد به انجمن يا صنف خــود مراجعه كند، اما در ايــن آييننامه اين امكان از ســازمان نظام پرستاری گرفته شده است و خود وزارت بهداشت اين مجوز را صادر میكند و پرستاران خواهان رفع اين مشكل هستند.

شــريفمقدم بــا اشــاره بــه وضعيــت فارغالتحصيلان رشته پرستاری تصريح كرد: وزارت بهداشــت با طرح تربيت پرســتاران نگرانیهايی برای دانشآموختگان اين رشــته به وجود آورده اســت، ما در كل كشــور 180 دانشــكده پرستاری داريم كه ســالانه 60 هزار دانشجو میپذيرد و در سال حدود 10 تا 15 هزار دانشجوی فارغالتحصيل داريم.

با توجه بــه اين حجــم فارغالتحصيــلان آيا میتوان «طــرح تربيت پرســتاران» را قبول كرد؟ نبايــد اين موضــوع را از ياد برد كــه مهارتهای پرســتاری احتيــاج بــه آموزشهــای آكادميک دارد و كســی نمیتواند با آموزش در بيمارســتان پرستار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.