قيامدشت شهر شد

Shargh - - جامعه -

ايســنا: فرماندار ويژه شهرســتان ری از ابلاغ دســتور ارتقای روستای قيامدشــت به شهر خبر داد. هدايــتالله جمالیپــور در تشــريح ارتقاي روستای قيامدشت به شهر گفت: از مدتها پيش رايزنیهای بســياری درباره وضعيت قيامدشــت آغاز شــده بود تا مردم زحمتكــش اين منطقه به حق و حقوق خود برسند.

معاون اســتاندار تهران افزود: در اين مدت در جلســات متعددی كه با مقامات ذیربط داشتيم، بارها اين نكته را عنوان كرديم كه در اســتانهای ديگــر، مناطقی هســتند كه با جمعيتــی كمتر از قيامدشــت، شهر و حتی شهرستان هستند و طبق قوانين كشــوری، منطقهای با اين جمعيت، نبايد روســتا باشــد و پيگير اين حق مردم شديم. وی با تأكيــد بر نتيجهبخشبودن پيگيریها و جلســات بــرای ارتقاي اين منطقه به شــهر افــزود: نهايتا با پيگيریهــا و رايزنیهای انجامشــده، مقامات مربوطه در وزارت كشــور، با شهرشدن قيامدشت موافقت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.