23 روز بعد از آن انفجار سياه ربیعی: تیمی را گذاشتهام تا با شجاعت و منصفانه پرونده معدن یورت را دنبال کند

Shargh - - جامعه -

او بــه خانوادههــا قول داد كــه پيگيری پرونــده قضائی معدن يورت و مجازات مقصران را ادامه خواهد داد و گفت: بدون هيچ تعارفــی قصور را اعلام میكنم و از گروهی خواســتهام اين موضــوع را منصفانه و باشجاعت دنبال كنند.

او حادثــه معدن يورت و حواشــی آن را اتفاقی با ابعاد فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و سياســی برشــمرد و گفت: بالاترين مقام اجرائی كشــور كمی بعد از حادثــه از محل حادثه بازديد كــرد كه البته مخالفان زيادی داشــت. او گفــت كه موضوع ديدار بــا رهبــری و تقاضای شــهيد محسوبشــدن اين جانباختــگان را دنبال میكند. او تصريح كرد كه در مورد شهيد محسوبشــدن افراد يک قاعده كلی را در دولــت قرار دادهانــد و آن اينكه هر تصميمی كه در مورد جانباختگان پلاسكو گرفته شود، برای ساير حوادث هم تسری يابد، اما باز هم در چنين مواردی تصميم با شــخص مقام معظم رهبری است و همه تابع اين تصميم هســتند. وزير كار همچنين گفت كه مطالبه احداث يک كلينيک تخصصی در آزادشهر به نام «جانباختگان معدن يورت» را پيگيری میكند.

ربيعــی گفت كــه پس از مــاه رمضــان باز هم برای رســيدگی به روند كارهای دســتور دادهشــده به آزادشــهر ســفر میكند و به اســتاندار گلستان و ســاير مسئولان حاضر دســتور داد كه بيمه كارگران معدن يورت از هر تاريخی كه بوده تا زمان تعطيلی اخير بيمه ســخت و زيانآور محســوب شود و بيمه بیكاری همه آنها را در شــش ماهی كه اين معدن تعطيل اســت جاری كننــد. او درعينحال تأكيد كرد كه مســتمری جانباختگان معدن بايد بهطور كامل به خانــواده آنهــا پرداخت شــود. او بــه پرداخت حداكثــر ديه كه 210 ميليون تومان اســت، پرداخت 50 ميليــون تومــان كمکهزينه برای مســكن، 24 ميليون تومان كمکهای جمعشده برای خانوادهها و ســاير كمکها و مســاعدتهايی كه جاری شــده است اشاره كرد و گفت: اين كمکها جای خالی اين عزيزان را برای خانوادهها پــر نمیكند، اما میتواند التيامی بر دردهای آنها باشــد. او درعينحال اعلام كرد كه تيمی از مشــاوران برای مشاوره با همسران و فرزنــدان و ســاير اعضای خانــواده جانباختگان معدن يورت به اين شــهر میآيند تــا بتوانند برخی از آلام خانوادهها را كم كنند. براســاس اين گزارش، در ادامه جلسه، فاطمه جاهدی، عضو شورای شهر آزادشــهر كه خود يكی از عزاداران اين حادثه است و برادرش را زير زغالهای زمســتان يورت از دســت داده، برخی از مطالبات خانوادهها و مردم آزادشــهر را مطرح كرد كه ســاخت كلينيک تخصصی يكی از مهمتريــن موارد آنها بــود. او گفت كه بهعنوان يک بچه معدنی سالهاســت بــا درد معدنكاران بزرگ شــده و حالا برادرش را هم از دســت داده است. او گفت كه معدنكاران در اين سالها و در اين چند ماه اخيــر بارها و بارها اعلام كــرده بودند كه اين معدن تجهيزات و ايمنی لازم را ندارد؛ اما پيمانكار و ســاير مسئولان توجهی نداشتهاند.

او گفت كه از زمانی كه بچه بودهاند و پدرشــان در معــدن بوده تابهحال شــاهد حــوادث زيادی در معدن بودهاند؛ اما هيچگاه معدنی يكباره 43 نفر را اينگونه از آنها نگرفته بود. يكی ديگر از حاضران كه بزرگترين فرزند در ميان همه فرزندان جانباختگان معدن يورت است، به نمايندگی از باقی خانوادهها با بغض و اشک وزير را خطاب قرار میدهد و میگويد كه شــما بايد قسم بخوريد مقصران اين حادثه را به جزای عملشــان میرســانيد. او به ربيعی گفت: اين پولی كه امروز به ما میدهيد تا چند ســال ديگر كه اين بچهها بزرگ میشــوند و سرپرستی ندارند، چه ارزشــی دارد؟ تقاضــای ما اين اســت كه وضعيت معدن و ســاير معدنها را اصــلاح كنيد تا ديگر اين مسائل تكرار نشــود و اين پرونده را تا آخر منصفانه دنبال كنيد.

او كه پدر و دوســتانش را در اين حادثه از دست داده اســت، به مسئله اشــتغال در آزادشهر و اجبار جوانان به كار در معدن اشــاره كرد و گفت: جوانان اين شــهر با تحصيلات مجبورند كه با حداقل حقوق و شرايط ســخت در معدن كار كنند؛ درحالیكه اگر گزينه ديگری برای كار وجود داشت، پيمانكار معدن هــم اين انــدازه يكهتازی نمیكرد. وزيــر كار، رفاه و تأمين اجتماعی با تيم همراهش در ادامه اين جلسه در مراســم ختمی كه در روســتای وطن در نزديكی معدن يورت از ســوی شــش خانواده جانباختگان تدارک ديده شــده بود، حاضر شد. مراسم در مسجد روستا با حضور همه مردم آن برگزار شد؛ درحالیكه جوانان و مردان و زنان با لباسهای ســياه در مقابل قاب عكس شــش عزيز ازدسترفته شان نماز و دعا خواندنــد و نوحه خواندند و بر ســر و ســينه زدند. وزير به صورت جداگانــه به منزل مراد كمالوطن - يكــی از جانباختگان - رفت و بــا اعضای خانواده هر شــش جانباخته معدن در روســتای وطن ابراز همدردی كرد و پای درددلشــان كه صريح و بیپرده بود، نشست. زنان كه كمتر در پيگيریها خطاب قرار گرفتهاند و فرزندانشان را در كنارشان كنترل و سرگرم میكنند، عصبانيت بيشتری دارند. خانوادهها وزير را ميهمان خودشــان كردهاند و سفره را پهن میكنند؛ دست و دلبازانه پذيرايی میكنند اما لقمهها سخت پايين میرود... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.