آخرین قطعه از پازل افتخارات شیاطین سرخ پیدا شد التیام زخم منچستر با قهرمانی یونایتد

Shargh - - ورزش -

4۸ ســاعت بعــد از اینکه «منچســتر آرنــا» در قلــب شــهر منچســتر مورد حمله تروریستی قرار گرفت و 22 نفر جــان خود را از دســت دادند، منچســتریونایتد، پرافتخارترین تیــم شــهر و البتــه انگلیس، بــه تنها جامی کــه در ویترین افتخاراتش نداشت، رسید. این تیم در فینــال لیگ اروپا که در شــهر استکهلم سوئد برگزار شــد، دو گل به آژاکس زد تا برای اولین بار در تاریخ فاتح لیگ اروپا یا همان جام یوفای ســابق شــود. «یونایتد با این قهرمانی به زخم شهر التیام بخشید». این بخشی از صحبتهای سرالکس فرگوسن مربی سابق و افسانهای «شیاطین سرخ» بعد از بازی بود. او هم مثل بسیاری از اعضای کادر فنــی و بازیکنــان منچســتریونایتد قهرمانی در لیگ اروپــا را به خانواده قربانیان حادثه «منچســتر آرنا» تقدیم کــرد. یونایتد با همیــن قهرمانی علاوه بر «التیامبخشــیدن بر زخم شــهر» کمــی هم روی زخمهای خودش در لیگ انگلیس مرهم گذاشــت. ایــن تیم که در لیــگ نتایج ضعیفــی گرفته بود، در نهایت به کارش با ایستادن در رده ششم جدول پایان داد ولی با همین قهرمانی دوباره توانســت سهمیه لیگ قهرمانــان اروپا برای فصل پیــشرو را بگیرد. فرگوســن میگوید : «منچستر شــهری کارگری است که آدمهــای فوقالعــادهای در آن زندگی میکنند. آنها لحظات ســختی را در گذشته ســپری کردهاند ولی مسیرشــان در ادامه راه یکی شــد و آنها با هم متحد شــدند چون طبقــه کارگری زیبایــی دارند و انســجام بینظیری در این شهر دیده میشود». برای انســجام مورد اشــاره فرگوســن همین بس که تیم سیتی، دشــمن دیرینه یونایتد، قهرمانی در لیگ اروپا را تبریک گفت و هر دو باشگاه دست در دست و کنار همدیگر اعلام کردند به قربانیان حادثه تروریســتی منچســتر آرنا مبلغ یکمیلیونو 150 هزار یورو کمک خواهند کرد.

اولین مدال برای زلاتان ایبراهیموویچ

درســت اســت که یونایتــد فصل بــدی در لیگ انگلیس داشــت ولی بردن سه جام در همین فصل تا حــدودی آنها را تبدیــل به یک تیــم موفق کرد؛ کمیونیتیشــیلد، جام اتحادیه و حالا لیگ اروپا ســه جامی اســت که شیاطین ســرخ در فصل گذشته به دســت آوردهانــد. پرواضح اســت کــه مهمتریــن آنها همین آخری است چون مهر تأییــدی زده بر حضورشــان در فصل آتی لیگ قهرمانان اروپا. طبــق قانون هر تیمی که بتوانــد فاتح لیــگ اروپا شــود، مســتقیما ســهمیه حضــور در مرحلــه گروهی لیــگ قهرمانان ســال آینده را به دســت میآورد. شــاید صحبتهای فرگوسن مبنی بر موفقبودن این فصل یونایتد برای بســیاری از هــواداران این باشــگاه کــه مردد بودنــد، کافی اســت: «فکر میکنم یونایتــد با قهرمانــی در لیگ اروپا افتخار را به شــهر برگرداند. مــا به آنها افتخار میکنیــم چون موفقیت زیبایی بود». اگرچه جشــن قهرمانی یونایتــد و تقدیم آن به خانــواده قربانیان حادثه تروریســتی منچســتر آرنا خیلی در رسانهها بازتاب داده شد ولی نباید از یک موضوع تقریبا ویژه هم چشم پوشــید: قهرمانی زلاتان در اروپا! مهاجم ســوئدی یونایتد که به دلیل مصدومیت زانو حضور در فینال این رقابتها را از دســت داد، در 1۸ فصل حضورش در ســطح حرفهای فوتبال هرگز دستش به جام یک تورنمنت اروپایی نرســیده بود! او امسال در 9 بــازی از رقابتهای لیگ اروپا به میدان رفت و موفق شــد پنج گل هم برای شیاطین سرخ بزند؛ این عملکرد خوب هم سرانجام برایش یک مدال طلا از رقابتهای اروپایی در پی داشت. او پیشتر البته به همراه بارســا فاتح ســوپرکاپ اروپا شده بود ولی در رقابتهایی که به صورت تورنمنت برگزار میشــود این برای اولینبار بود که زلاتان میتوانســت به جام مهمی برســد. علاوه بر زلاتان باید اشــارهای هم به وضعیت ژوزه مورینیو در ایــن تیم کرد؛ مربیای که حــالا نامش را باز ســر زبانها انداخته اســت: ژوزه اولین مربــی تاریخ اســت که توانســته دو بار لیگ قهرمانان اروپا و دو بار لیگ اروپا را ببرد. او حالا در این دو تورنمنت فقط به یک قهرمانی دیگر نیاز دارد تا به رکــورد جووانی تراپاتونی ایتالیایی که پنج قهرمانی )یک لیــگ قهرمانان و چهــار لیگ اروپا( برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.