حدادی؛ رمز موفقیت ماهشهریها قهرمانی راحت پتروشیمی در لیگ برتر بسکتبال

Shargh - - ورزش -

شــرق: تیم پتروشــیمی بندر امام چهارمین قهرمانی خود در لیــگ برتر بســکتبال ایران را جشــن گرفــت. شــاگردان مهران شاهینطبع بعدازظهر پنجشنبه در حالی در سومین بازی فینال مقابل نفت آبادان قــرار گرفتند کــه در دیداری تقریبا یکطرفه موفق شــدند حریف خود را با نتیجه 90 بر 75 شکست دهند. پتروشیمی در دو مسابقه نخست با نتایج ۸0 بر 74 و ۸4 بر 62 نفتیها را شکست داده بود. با توجه به اینکه مسابقات نهایی لیگ بهصورت ســه برد از پنج مســابقه برگزار میشــود، این تیم با ســومین برد خود، مانند سال گذشته در خانه حریف جام قهرمانی را بالای ســر برد تا چهارمین قهرمانی خود را در لیگ ثبت کند.

مســابقات بســکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در شــرایطی هجدهمیــن ســال خود را پشتســر گذاشــت که به اعتقاد برخی کارشناسان در مقایسه با دورههای گذشــته نه پیشرفت داشــته است و نه پسرفت.

سجاد بیات، کارشناس این رشته، لیگ 95-96 را از دو منظر بررســی میکند؛ او به «شــرق» میگوید: «اگر بخواهیم ســطح لیگ را با کل پتانسیل بسکتبال ایران مقایســه کنیم، باید گفت این مســابقات سطح خوبی ندارد؛ اما اگر این مقایســه با دورههای گذشته لیگ باشــد، این مســابقات نه پیشــرفت کرده و نه پسرفــت. در واقع در حالت مســاوی با ســالهای قبل مانده و در یک نقطه متوقف شده است. امسال مرحلــه جدیدی را به لیگ اضافــه کردند که باعث طولانیشــدن زمان مســابقات و فرسایشیشدن آن شد؛ همین موضوع به نوبه خود موجب شد از سطح کیفیت بازیها کم نشــود، طوری که از ابتدای لیگ کاملا مشــهود بود که چهار تیــم پایانی، کدام تیمها هســتند. من فکر میکنم اگر بخواهیم دقیق به این موارد نــگاه کنیم نمیتوانیم از نظر فنی نمره خوبی به مسابقات امسال بدهیم».

او به فینال یکطرفهای که بین پتروشــیمی بندر امام و نفت آبادان برگزار شد، اشاره میکند: «طبیعتا هر تیمی که بازیکنی مانند حامد حدادی را داشــته باشــد، کارایی بالاتــری در میدان مســابقه خواهد داشــت و باید انتظار پیروزی را از آن داشت. هرچند این بازیکن از اواســط لیگ به تیم پتروشــیمی اضافه شــد. نفتیها هم امســال تیمشان را تقویت کــرده بودند و یک بازیکــن خارجی خــوب هم داشــتند، بهنوعی جنسشان جور بــود؛ اما بهصراحت باید گفت ابــزاری کــه در اختیار تیم پتروشــمی بود، خیلی از نفتیها بهتــر بود. نکته قوت این تیم به جــز حامد حدادی، مهران شــاهینطبع بود که روی نیمکت مربیگری پتروشــیمی نشست. این مربی در دهه 90 یــک پای همه فینالهای لیگ بسکتبال ایران بوده است».

بیات حضور بازیکنان خارجی در این پیکارها را در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کمرنگتر میبیند: «متأســفانه یکی از مشکلات پایینبودن سطح کیفی لیــگ بســکتبال، حضور انــدک بسکتبالیســتهای خارجــی اســت. باشــگاهها بــه دلیــل مواجهه با مشــکلات اقتصادی نمیتوانند آنهــا را جذب کنند و بازیکــن درجهیک بیاورند. قبلا اگــر ما یک بازیکن هــزار دلاری میآوردیم، بازیکنی بود که در ســطح آســیا عملکردش واقعا خوب بود؛ امــا الان تیمها اصــلا توانایی این را ندارند کــه همان هزار دلار قبل را بپردازند. شهرداری اراک نمونه بارزی بود که عذر دو بازیکن خارجــی خود را در نیمه این مســابقات خواســت. البته بودند بازیکنان خوبی که به تیمهای نفت و پتروشــیمی هم کمک کردند؛ اما در کل باید گفت اصلا شــرایط مالی تیمها ایدهآل نیست. حتی برخی از آنها پول بازیکنان داخلی خود را هم ندارند که بدهند». این کارشــناس، خروجی لیگ امسال را مثبت نمیداند: «ســؤال مهم از مســئولان برگزاری رقابتهای این فصل اینجاســت که لیگ امسال چه خروجیای برای تیم ملی داشــت. امسال مسابقات جوانان آســیا با میزبانی تهران برگزار شــد که ایران در آن قهرمان شــد. قرار بر این شد که نفرات مطرح و شاخص این مســابقات به رقابتهای لیگ دعوت شــوند و در این میدان بازی کنند تا عملکرد آنها در کنار نفرات تیم بزرگســالان آنالیز شود؛ اما عملا این اتفاق نیفتــاد و آنها حتی برای چنــد دقیقه هم به میدان نرفتند. این بزرگترین ضعف مســابقات بود و بعید میدانم چهره جدیدی به تیم ملی بزرگســالان اضافه شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.