میزان همكاري اعضا واقعا عجیب است

Shargh - - ورزش -

اینکه این دو کشور از بزرگترین تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک هســتند، یک واقعیت است. این هم واقعیت اســت که این دو کشــور صادرات بالایی هم دارند. این دو کشــور همواره با هــم مذاکره میکنند و هر دو به علت اهمیت نقش نفت در بودجهشــان، به یک تفاهم میرسند. عنوان آن هرچه که باشد، باید دید نتایج آن برای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک مثبت است یا نه؟ وقتی این نتایج مثبت است، هر عنوانی که داشته باشند، فرقی نمیکند. البته آنها هم تثبیت تولید را بهعنــوان توافق مطرح نکردند، چراکه اگر چنین بود مذاکرات در نشست اخیر اوپک، بیفایده بود. مذاکرات انجام شد و با وجود نظرات متفاوت که روی شش ماه، 9 ماه یا یک سال و حتی بیشتر تأکید داشتند، در نهایت ادامه مسیر تا 9 ماه آینده مورد پذیرش قرار گرفت.

فکر میکنید این توافق در 9 مــاه آینده، پایدار بماند؟

اگر شــش ماه گذشته را مبنا قرار دهیم که در تاریخ اوپک و همکاری با غیراوپک بینظیر بوده، شرایط خوبی در انتظــار ما خواهد بود، اما بایــد بدانیم که بازار نفت بازاری یکبُعدی نیست. اوپک، توافق با غیراوپک تنها یک بخش است و عناصر دیگری مانند مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک، وضعیت اقتصادی جهان، میزان تقاضا و ســرعت کاهش مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و... هم در این راستا مؤثر هستند، اما از آنجا که تصمیم گرفته ســیام ماه نوامبر، حدود شش ماه آینده، دوباره نشستی با حضور اعضای اوپک و غیراوپک داشته باشد، این فرصت به وجود میآید که اگر نیازی وجود داشت تا تغییر یا اصلاحی در این تصمیم ایجاد شــود، چنین اتفاقی رخ دهد. اوپک هم ســالهای طولانی است که قیمــت موردعلاقه خود را اعــلام نمیکند و این اعضا هستند که قیمت موردعلاقه خود را اعلام میکنند که ارتباطی به سازمان اوپک ندارد.

پیشبینی شما از قیمت نفت پس از این توافق چیست؟

خیلی از کارشناســان میگویند اگر این توافق ادامه داشــته باشد، اگر مســائل ژئوپلیتیک اتفاق نیفتند، اگر اقتصاد جهان به همین ترتیب ادامه پیدا کند و بسیاری از شــروط دیگر، قیمت نفت جهانی در حدود 55 تا 60 دلار خواهد بود. نگاه به این مســئله هم مهم اســت کــه کشــورها بودجههای خود را با چــه قیمت نفتی پیشبینــی میکنند یا اینکه شــرکتهای نفتی بزرگ، چه قیمتهایی را برای سرمایهگذاریهای خود در نظر میگیرند. به هر صورت بهخاطر پیچیدهبودن بازار نفت، هیچکس نمیتواند صددرصد قیمتی را برای چند ماه آینده پیشبینی کند.

پیشبینیها در مورد تقاضا برای نفت چیست؟ آیا ایــن احتمال وجود دارد کــه تقاضای نفت بالا برود؟

مؤسســاتی در دنیا هســتند که تقاضا را، هم برای ســالی که در آن قرار داریم و هم برای ســالهای آتی پیشبینی میکنند. افزایش تقاضا در ســال 2016 طبق گزارشهای اوپک، یکمیلیونو 400 هزار بشــکه بوده و برای ســال کنونی، افزایش تقاضا حدود یکمیلیونو 300 هزار بشــکه پیشبینی شده اســت. تفاوت زیادی نیست، اما روند کاهشی داشــته. بههرحال پیشبینی میشــود این روند کماکان ادامه داشته باشد، هرچند امیدواریم شرایط اقتصادی جهان بهنحوی پیش برود که تقاضا برای نفت بالا برود.

آیا نمایندگان کمپانيهاي آمریکا و شیلاویلها در حاشیه این مذاکرات حضور داشتند و نسبت به نتیجه اوپك واکنشي از خود نشان دادند؟

شــرایط تولید نفت آمریکا با باقــي جهان متفاوت اســت. کمپانيهایي کــه در بخش تولید نفت شــیل حضور دارند، هیچ انســجامي با هــم ندارند و اصول روابطشان بر رقابت با یکدیگر است. درحاليکه نقش کشــورها در غیراوپکيهایــي مانند روســیه، عمان و جمهوري آذربایجان پررنگ است؛ در نتیجه ميتوانند در حاشــیه نشستها حضور داشته باشــند تا از نتایج اوپك آگاه شــوند و تصمیم بگیرند در مذاکرات شرکت کنند یا نه. این شرایط براي شرکتهاي نفتي شیلاویل برقرار نیست. آنالیستها هم در این نشستها حضور پیدا ميکنند اما اینکه بهعنوان ســازمان یا تولیدکننده از طرف شــیلاویلها در این نشست حضور پیدا کنند، چنین نیســت. البته فراموش نکنیــم در دهههاي اول تولید نفت، ســازماني وجود داشــت که شــیلاویلها را نمایندگي کند و میتوانســت قیمــت نفت را یکباره بالا و پایین ببــرد. اوپك پس از پیدایش، چنین مدیریت تولیدي را از این سازمان آموخت. طبیعي است اکنون شــیلاویلها هم مســائل اوپك را دنبال ميکنند، زیرا نتیجه اوپك در تصمیمگیري آنها اثرگذار خواهد بود.

یعني تا الان واکنشي نداشتهاند؟

به هر حال آنها یك مجموعه نیستند و سخنگویي ندارند و هنوز صدایي از جانب آنها شنیده نشده است.

علت افت قیمتها پس از نشســت اوپك چه بود؟

قیمتها فقط به تصمیم اوپك وابســته نیســت. بخــش بزرگي از بــازار نفت به معامــلات روي کاغذ بســتگي دارد. عده زیادي از فعــالان، در آن معاملات کاغذي پوزیشــن دارند، یا خریدارند یا فروشــنده. آنها ميتوانند با خبرها بازي کنند. ميگویند معلوم بود این توافق صورت ميگیرد و این باعث ميشــود قیمتها کاهــش پیدا کند. وقتي این قیمت کاهش پیدا ميکند، تازه خریداران جدیدي پیدا ميشــوند. عده دیگري هم کــه در قیمت پایین نفــت منافع دارند، بــا اخبار بازي ميکنند. اما در هر حال عوامل اساســي بازار نفت، در بلندمدت اثر خود را خواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.