مثلث ر تا پاییرارن-وپراتغنال؛یوزهریاخزسازییر یوزج ذهاریهوابنینفیفا

Shargh - - ورزش -

تیــم جوانان ایــران پس از کســب یک برد و یک باخت در جامجهانی جوانان کرهجنوبی امــروز در شــهر اینچئــون به مصاف پرتغال میرود. کسب یــک تســاوی یوزهــای جوان ایرانی را راهی مرحله بعد این مسابقات میکند. تیم جوانان ایران در دو حضور قبلیاش در جامجهانی موفق نشــده خود را بــه مرحله حذفی برســاند و امروز شــاگردان امیرحسین پیروانی میخواهند یک صعود تاریخــی را جشــن بگیرنــد. جالــب اینکه ســایت فیفا در آستانه این بازی مهم به سراغ معرفی امیرحســین پیروانی و خانواده ورزشی پیروانیها در ایران رفته اســت. غلامحسین پیروانی و افشــین پیروانی دو مربــی فوتبــال ایــران که هر دو بازیکنــان مطرحــی بودند، چهرههای شناختهشدهتری نسبت به امیرحسیناند. در گــزارش فیفا آمده اســت: «بعضــی خانوادهها، فوتبال در خون آنهاســت. خانــواده پیروانی یکی از همیــن خانوادههاســت؛ خانوادهای کــه فوتبال در خونشــان جاری اســت. امیرحســین پیروانی اکنون ســکاندار هدایت تیم جوانان ایــران در جامجهانی جوانان در کرهجنوبی اســت و بهتریــن تیم جوانان ایــران در تاریخ این رقابتها را روانه این مســابقات کرده اســت؛ امیرحسین یکی از هشت برادر خانواده پیروانی اســت که ســه نفر از آنها حضور درخشانی در فوتبــال ایران داشــتهاند. از این ســه برادر، غلام پیروانی بزرگتر از افشــین و امیرحســین اســت؛ او که 16 ســال بزرگتر از امیرحسین اســت، در دوران فوتبالــش در پســت دفاع بــازی میکــرد و پس از کنارگذاشــتن فوتبال به مربیگــری روی آورد. برادر دوم یعنی افشین پیروانی همراه با تیم ملی ایران در رقابتهای جامجهانی 199۸ فرانسه حضور داشت و برای ایران بازی کرد؛ افشین هم پس از پایان دوران فوتبال، مــدت کوتاهی هدایت تیم بزرگ و پرطرفدار پرسپولیس را برعهده داشت.»

این ســه بــرادر در مقطعی کوتاه در برق شــیراز همبازی بودند. ســایت فیفا به این نکته هم اشــاره کرده اســت.«اگرچه خانواده فوتبالی این ســه برادر در ادامــه مســیرهای متفاوتی را در پیــش گرفتند، امــا همه اعضای خانــواده از دوران کوتاهی که هر سه برادرشــان همبازی بودند بسیار لذت میبردند؛ دورانــی که غــلام روزهــای پایانی فوتبــال خود را پشت سر میگذاشت و افشــین و امیرحسین تازه در ابتــدای راه بودند. امیرحســین دربــاره آن دوران به ســایت فیفا گفت:ما ســه برادر در رقابتهای لیگ ایران در تیم برق شیراز بازی میکردیم. غلام مدافع میانی بود، افشــین مدافع راست و من هم در پست هافبــک دفاعی بــازی میکردم. برای تماشــاچیان بســیار جالب بود که ســه نفر از ترکیب 11نفره تیم، با هم برادر هســتند. امــا زمانی که هر کــدام از ما انتخابهای دیگری داشــتیم و در تیمهای مختلفی بازی میکردیم، ابتــدا بازیکردن در مقابل برادرمان بسیار سخت و دشوار بود، اما در فوتبال باید برادری و احساســات را کنار بگذارید.» امیرحســین به دلیل آســیبدیدگی خیلی زود بازیکردن را کنار گذاشت و وارد عرصه مربیگری شــد. غلامحســن ســالها سرمربی فجرسپاسی شــیراز بود، افشین هم سابقه ســرمربیگری در تیمهای استیلآذین و پرسپولیس را دارد. در لیگ هشــتم یک اتفاق جالب رخ داد و این سه برادر همزمان در لیگ برتر ایران سرمربی بودند. غلام هدایت فجر را برعهده داشت، افشین سرمربی پرســپولیس بود و امیرحســین ابومســلم را هدایت میکــرد. حضور این مثلــث البته خیلــی دوام پیدا نکرد و با جدایی افشین از پرسپولیس و امیرحسین از ابومسلم بههم ریخت.

ســایت فیفا به این موضوع هم اشاره کرده است «بالاخره دوران فوتبال هم روزی به پایان میرســد و شــما باید میدان را ترک کــرده و کنار خط آمده و به مربیگری بپردازید؛ درســت مثل خانواده پیروانی که زمانی یکششــم از پســتهای مربیگری در بالاترین ســطح رقابتهای لیگ ایــران، در اختیار این ســه برادر بود. امیرحســین پیروانــی در ادامه با توضیح اینکــه غلام مدتزمان بســیار طولانی مربیگری تیم فجرسپاسی شــیراز را برعهده داشــت، گفت: همه به شــاغلام و خانواده ما احتــرام میگذارند و غلام به عنوان نماد و چهره شــاخص خانواده و همچنین الگوی اخلاقی در فوتبال شناخته میشود.»

ســرمربی حــال حاضــر تیــم جوانان ایــران در بازیهای آســیایی 2010 گوانگژو به عنوان دســتیار غــلام در تیم امید ایران کار میکــرد؛ تیم امید ایران در این رقابتها به مقام چهارم رســید. امیرحســین پیروانــی از بازیکنانــش میخواهــد تا بــا جدیت و سازماندهی مثالزدنی و بســیار زیاد در جامجهانی کرهجنوبی بازی کنند، درست همانطور که تیمهای ملــی در جامجهانی حضور مییابند. وی در این باره گفت: همیشــه به نظم و اصــول انضباطی اهمیت دادهام و از ایــن طریــق پیام خود را بــه درون زمین منتقــل میکنــم. در مربیگــری دو نکته اساســی و کلیدی برایم وجــود دارد؛ یک ایمان و باور و دیگری کار و تــلاش. در دنیای امروز که بــه عصر ارتباطات مشهور است، تکنیک و تاکتیک دیگر مســئله عــادیای تلقی میشــود، اما باور و تلاش دو نکته بســیار حائــز اهمیت و ضــروری به حســاب میآیند. این دو عامل کلید پیشرفت ما هستند. اما در خانواده پیروانی، خون ورزش فقط در وجود این ســه برادر جاری نیست؛ دختر امیرحســین پیروانی در رشته قایقرانی فعالیت میکند و در سطح آســیا مدالآور است و همچنین بــرادرزاده او هم در المپیک جوانان در رشــته شنا شرکت داشت .»

غــلام پیروانــی 62 ســاله هماکنون سرمربی فجر شیراز در دســته اول لیــگ آزادگان است. افشین هم تا چند هفته پیش مدیر تیم ملی بود.

فرمول صعود

به هــر حال صعــود ایران به مرحله دوم جامجهانی یــک موفقیت بزرگ برای امیرحسین پیروانی محســوب خواهد شد. در گروه C جامجهانــی جوانان، ایران با تیمهای پرتغال، زامبیا و کاستاریکا همگروه است. ایران هماکنون با سه امتیاز در مــکان دوم قــرار دارد و امروز بــه مصاف پرتغال یــک امتیازی مــیرود. زامبیا هم که با شــش امتیاز صدرنشین است با کاستاریکای یک امتیازی بازی دارد. از هر گروه دو تیم برتر راهی دور دوم میشوند، چهار تیم برتر سوم گروههای ششگانه هم صعود خواهند کرد. برد مقابــل پرتغال که صعود ایــران را تضمین میکند، تســاوی هم باعث خواهد شــد کــه جوانان ایران به عنوان تیم دوم یا یکی از چهار تیم برتر ســوم صعود کند. ایران اگر خیلی خوششــانس باشد شاید با باخت هــم صعود کند. به این صــورت که پس از باخت سوم شــود و در گروههای دیگر حداقل دو تیم به سه امتیاز نرسند یا اگر هم رسیدند، تفاضل گلشان پایینتر از ایران شــود. بازیهای قبــل ایران و پرتغال در این جام نشــان داده برندهشدن مقابل پرتغال دور از دسترس نیست. سرمربی ایران در اینباره میگوید: «پرتغال هم تیم خوبی اســت. ما سعی میکنیم در بازی با این تیم، ارائهگر نمایش خوبی باشیم و به دور دوم صعــود کنیم. امیدوارم مصاحبه بعدیام تبریک به مردم ایران بابت صعود باشد». پرتغال حدود سی ســال پیش دو مرتبــه با کارلوس کــیروش قهرمان جامجهانی جوانان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.