محرومیت فروزان رسما لغو شد

Shargh - - ورزش -

رئیــس فدراســیون فوتبــال حکــم محرومیت سهماهه دروازهبان سابق اســتقلال را لغو و پرونده را برای بررسی مجدد به استیناف فرستاد. به گزارش میزان، با طیشــدن فرایند اداری پرونده محرومیت محسن فروزان، رئیس فدراسیون فوتبال که خودش از ابتدا مخالف این تصمیم و انتشار حکم بود، رسما حکم محرومیت سهماهه محســن فروزان را لغو و پرونده را برای بررســی مجدد به اســتیناف فرستاد. برهمیناساس با توجه به حمایت رئیس فدراسیون از فروزان، این پرونده بهصورت رسمی بدون هیچگونه محرومیتی برای این دروازهبان در استیناف مختومه خواهد شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که با تصمیمی قاطع به این پرونده ورود کرد، دراینباره گفــت: «من از همان ابتدا شــخصا پیگیر این پرونده شــدم، چون معتقدم سیاست ما باید به شکلی باشد که علاوه بر رســیدگی به بیانضباطیها و مشکلات بهوجودآمــده، حمایت کافی هــم از افراد حقیقی و حقوقی فوتبال در مسائل مختلف داشته باشیم. این ایراد هم به حکم محرومیت محسن فروزان وارد بود که بهخاطر اشــتباه یک فرد دیگر، نمیتوان شخص دیگری را محروم کــرد و بههمیندلیل اعلام کردیم این رأی قابل تغییر اســت و با درخواست تجدید نظر او دوباره بررسی خواهد شد. تمام تلاش ما این است که مشــکل حل و همهچیز ختمبهخیر شود ». کمیته اخلاق فدراســیون فوتبــال در هفته پیــش فروزان را بهدلیــل آنچه فعالیتهای همســرش در فضای مجازی عنوان شــده بود، ســه ماه محروم کرد. این تصمیم کمیته اخلاق با اعتراض بسیاری از رسانهها و اهالی فوتبال همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.