اعضای بدن نائینی اهدا شد

Shargh - - ورزش -

خانواده فوتبال یک بار دیگر داغدار شد. مجید نائینی ســرمربی ســابق تیمهای پایه پرسپولیس روز پنجشــنبه دچار مرگ مغزی شــد و با تصمیم خیرخواهانــه خانــوادهاش، اعضــای بــدن این پیشکسوت فوتبال به بیماران نیازمند اهدا شد.

مجیــد نائینی، اول اردیبهشــت ســال 1336 در ورامیــن متولد شــد. او در تیمهــای مختلفی نظیر شاهین و پرسپولیس بازی کرد. سال 65 سرمربیگری تیم نوجوانان پرســپولیس را عهدهدار شــد. مرحوم نائینی ســالها در تیمهای پایه پرسپولیس مربیگری کرد و در ســالهای اخیر هدایت تیمهای نوجوانان، جوانان و امیدهای پرســپولیس را در دست داشت و مدتــی به عنوان مدیر فنی تیمهای پایه این باشــگاه فعالیت کــرد. بســیاری از بازیکنان پرســپولیس از شــاگردان نائینی در تیمهای پایهانــد. پس از اعلام خبر درگذشــت این پیشکســوت فوتبــال و اهدای اعضای بــدن او خانواده ورزش به ابــراز همدردی با خانواده نائینی پرداختنــد. خانواده مرحوم مجید نائینی، پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس و مربی سابق ردههای پایه این باشــگاه از بیمارستان بهمن و همه پیشکســوتان و هنرمندانی کــه در روزهای گذشته همراهی دلسوزانهای با خانواده این مرحوم داشتهاند، قدردانی کرد. با توجه به تصمیم خانواده برای اهدای اعضای مرحوم، جزئیات مراســم تشییع و تدفین پیکر مجید نائینی متعاقبا اعلام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.