اصرار ا نتا بازکمماانصولگدرایاگناازنیج«شبوراشه تهرا هیشرتن»ه مبچناهن تبلاخزستشماری آرا

Shargh - - سیاست -

شــرق: یــک هفتــه از اعلام نتایــج پنجمیــن دوره انتخابات شورای شــهر تهران میگذرد، اما همچنان بازماندگان از ورود به «بهشــت» به نتیجه شمارش آرا معترضاند و خواســتار بازشماری آرا هستند. این در حالی اســت که از دوشنبه گذشته به دلیل اصرار مهدی چمران، سرلیســت اصولگرایان و با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس بازشماری آرای تهران در دستور کار هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران قــرار گرفت و یک روز هم بــه طول انجامید، در ایــن بازشــماری همه 21 عضو فهرســت حضور داشــتند؛ اما آنطور که گزارش شده، خبرهای خوبی از بازشــماری آرا برای اصولگرایان بیــرون نیامده و حتی آرای مهدی چمران چندتایی هم کاهش یافته است. در همین راستا علیرضا رحیمی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شــورای شــهر و روستاي استان تهران، با بیــان اینکه در شــمارش آرای ٥0 نفر اول هیچ تغییری در نتیجه پیشتر اعلامشــده به وجود نیامــد، گفت: در برخی موارد شــاهد این بودیم چند رأی بیشــتر به نام مهدی چمران ثبت شده بود که با توجه به جزئیبودن آن، به مســئله ورود نکردیم. با وجود این اما انتقاد 21 عضو فهرست اصولگرایان یا همان فهرست «خدمت» به شــمارش آرا همچنان پابرجاســت، اعتراض بیوقفه اصولگرایان به نتایج انتخابات شــورا به این دلیل است که همه 21 عضو فهرست امید راهی بهشت شدهاند و تنها کرسیهای علیالبدل شــورای شــهر تهران در اختیار شش نفر اول فهرست جناح راست قرار گرفته و اختلاف آرای میان آنان نیز درخورتوجه اســت؛ مثلا اینکه اختلاف رأی دو سرلیســت یعنی محســن هاشــمی و مهدی چمران بیش از یکمیلیون و 9هزارو 3321 رأی است و اختلاف رأی چمران با نظری – آخرین نفر فهرست امید- ٤هزارو 0٦77٦ رأی اســت. این اختلاف آرا که هــم جایگاه اصولگرایان در شــورای شــهر تهران را دستخوش تغییر کرده و هم جایگاه آنان در شهر را از بین برده برای آنها ناخوشایند است و به نظر میرسد کامشان را چنان تلخ کرده که نمیتوانند آن را بپذیرند.

فرمانــداری: هیئــت اجرائــی دســتوری بــرای بازشماری نداده است

اوقاتتلخی فهرست خدمتیها سبب شده که مدام پیگیر بازشماری آرایشان باشند و مدام با مجلسیها به عنوان ناظران و مجریان انتخابات شــورای شهر لابی کنند. مثلا مهدی چمران در صدر فهرست بازماندگان از ورود به شــورای شــهر پنجم از هــر تریبونی برای رساندن پیغام اعتراضیاش استفاده میکند. او دیروز در حاشــیه چهلمین اجلاس عمومی شــورای عالی اســتانها در جمع خبرنــگاران، گفت: «حــدود 200 گزارش مبنی بــر تخلف در انتخابــات پنجمین دوره شــورای اسلامی شــهر تهران، ری و تجریش از سوي کاندیداها اعلام شــده که باید بررســی شــود. البته با توافق فرمانداری تهران مقرر شــده 10 درصد از آرای اخذشده بازشماری شــود». چمران در حالی از توافق فرمانداری خبر داده که به گفته علیاصغر ناصربخت، معاون سیاســی فرماندار تهران بازشماری صندوقها در حوزه اختیارات هیئت اجرائی است که تا این لحظه هیئت اجرائی چنین تصمیمی نگرفته اســت.معاون سیاســی فرمانداری تهران همچنین با اشاره به اینکه تاکنون شکایات شش، هفت نفر از اعضای فعلی شورا به فرمانداری رســیده اســت، تصریح کرد: یک جلسه در رابطه با رســیدگی به این شکایات برگزار شده ولی چون دلایل شــاکیان متقن نبوده است، هیئت اجرائی این شکایت را وارد ندانسته است؛ البته در جلسه شنبه آینده نیز به ادامه این شــکایات رسیدگی خواهد شد. ناصربخت گفت: هیئت اجرائی باید برای بازشــماری صندوقها دستور بدهد که تا این لحظه هیئت اجرائی شهرســتان تهران چنین تصمیمی نگرفته اســت. او گفت: در قانون پیشبینی شده است که تا دو روز پس از اعلام نتایج رســمی انتخابات، افــراد فرصت دارند شــکایت خود را به فرمانداری اعلام کنند. هیئتهای اجرائی پس از آن پنج روز فرصت رسیدگی به شکایات دارند؛ البته قانون فرصتــی را هم برای هیئت نظارت استان در نظر گرفته و در نهایت هیئت نظارت مرکزی اعلام نظر میکند؛ بنابرایــن بهطور قانونی فرمانداری اختیاری برای بازشماری صندوقها ندارد.

بازشماری آرای ۵۰ نفر اول تهران منوط به تصمیم هیئت مشترک

همچنین چمران در حالی بــه 200 تخلف اصرار میکند که به گفته محمدرضا بادامچی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان تهران تعداد تخلفات 180 شــکایت است و در جلســهای با آقای چمــران و هیئت همراه او مقرر شــد که بازشــماری تعــدادی از صندوقهای تهران منــوط به تصمیم و مصوبه هیئت مشــترک اجرائی و نظارت شهرســتان تهران باشد. او به ایســنا گفت: سهشنبه هفته جاری مهلت دریافت شکایات معترضان به نتیجه انتخابات شوراها به اتمام رسید و از روز گذشته مهلت پنجروزه بررسی شکایات در هیئت مشــترک اجرائی و نظارت آغاز شــد، بعد از این پنج روز هیئت مشــترک وارد فاز عملیاتی بررسیها خواهد شــد. بادامچی ادامه داد: بر همین اســاس چهارشــنبه گذشــته اولین جلسه مشترک هیئتهای اجرائی و نظارت شهرستان تهران برای بررســی شــکایات واصله از فرمانــداری تهران برگزار شــد که تا چهارشنبه گذشــته تعداد شکایات واصله 181 فقره بوده اســت. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شــوراها در شهرســتان تهران گفت که اگر هیئت مشــترک از هیئت اجرائــی و نظارت به نتیجه برسد که باید صندوقها بازشماری شود آرای ۵0 نفر اول منتخب تهران مجددا شمارش میشود که نحوه شــمارش نیز به صورت تصادفی از مناطق 22گانه و از هر منطقه یک یا دو صندوق اســت. موضوعی که قطعیت آن منوط به تصمیم هیئت مشــترک است. بادامچی درباره صحبتهای سخنگوی هیئت نظارت مرکــزی مبنی بر شــمارش آرای ۵0 نفــر اول تهران گفت: صحبتهای آقای تجری در مورد شمارش ۵0 نفــر منتخب تهران نبود، بلکــه در آن مرحله تطبیق آرا به این شکل صورت گرفته که صورتجلسه اولیه صندوقهــا با آرای واردشــده مطابقت داده شــد و ورود و خروجها کنترل شــد کــه در آن مغایرتی دیده نشــد. به هر روی اصرار اصولگرایان بر شمارش آرای صندوقهای تهران بسیار جدی است؛ به نظر میرسد تا نشــاندن نظرشان بر کرســی نیز پیگیر این خواسته خواهند بود. حال سؤال اینجاست که این بازشماری و داعیه آنها برای اثبات تخلفات احتمالی صورتگرفته مددرسان اختلاف فاحش آرایشان با لیست امیدها که بعضا به بیش از دو برابر میرسد، خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.