خداحافظی امامجمعه تبریز از مردم آذربایجان شرقی

Shargh - - سیاست -

شــرق: روز گذشــته آیــتالله «محســن مجتهدشبســتری»، نماینده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امامجمعــه تبریــز، از مــردم این اســتان خداحافظی کرد. او 22 سال این مسئولیت را بر عهده داشــت. به گفته «تقیزاده»، مســئول دفتر شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی، علت کنارهگیری امامجمعه تبریز، بیماری و کســالت بوده: «در این اواخر، معظمله بر اثر کهولت ســن، کمردرد و بیماری گوارشــی که در وجود شــریف ایشــان بود، مختصری هم تحت عمل جراحی قرار گرفتند، ... این امر بالاخره اراده و تصمیــم را در معظمله قوی کرد تا به محضر حضرت آقا برســند و این قضیه را مطرح کنند. با توجه به اینکه نیاز به اســتراحت داشتند، در نهایــت حضرت آقا هم درخواســت ایشــان را قبول کردند». ایــن نقلقول از حجتالاســلام «تقیزاده» در پایــگاه اطلاعرســانی دفتر نماینده ولــی فقیه در آذربایجان شرقی منتشر شده است.

همچنین به نوشته «فارس»، با کنارهگیری آیتالله شبستری، حجتالاسلام «سیدمحمدعلی آلهاشم» با حکم مقام معظم رهبری بهعنوان امامجمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

در کارنامــه «آلهاشــم»، مســئولیتهایی مانند رئیس اداره عقیدتی - سیاســی نیروی زمینی ارتش، جانشــین و معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش، جانشین اداره عقیدتی - سیاسی نیروی زمینی و دریایــی، معاون فرهنگــی و روابطعمومی سازمان عقیدتی - سیاســی، هماهنگکننده عقیدتی -سیاســیهای منطقــه آذربایجانشــرقی، غربی و اردبیل و همچنین رئیس اداره عقیدتی - سیاســی در یگانهای آموزشی و عملیاتی ازجمله، لشکر 21 حمزه سیدالشهدا به چشم میخورد که آخرین آنها ریاست سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش است.

آیتالله مجتهدشبستری 80 ساله، از سوم خرداد 1374 با حکم مقــام معظم رهبری بهعنوان نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی منصوب شد. او همچنیــن در چهار دوره از مجلس خبرگان رهبری حضور داشــته اســت. علاوه بر این، چهار دوره از 10 دوره مجلس شورای اســلامی هم، از حوزه انتخابیه تهران راهی مجلس شــورای اســلامی شــده است؛ دورههای اول، دوم، چهارم و پنجم.

از معروفتریــن موضعگیریهــای آیــتالله مجتهدشبستری میتوان به مواضعش درباره حوادث ســال 88 اشــاره کرد؛ او در خطبههــای نماز جمعه تبریــز در 27 آذر 1388 در برخورد با عوامل حوادث بعد از انتخابات سال 1388 گفت: «ما از قوه قضائیه میخواهیم تا در محاکمه این افراد که جرمشان محرز شده، تسریع کرده و موجب آرامش ملت شود».

یــک روز پیش از تجمع 9 دی 88 که در سراســر کشــور برگزار شــد، تجمعی در تبریز شــکل گرفت. آنطورکه پایگاه خبری «شبســتان» نوشــته اســت: «آیتالله شبستری در ســخنرانی اجتماع مردم تبریز در هشــتم دی، علاوه بر محکومکــردن کار فتنهگران در توهین به مقدســات، درحالیکه دو دســتی بر سر و عمامه خود میکوبید، از قوه قضائیه خواســت در برخــورد با فتنهگران مماشــات نکنــد و اتمامحجت کرد که در صــورت ادامه این وضعیت، اکثریت مردم آذربایجــان تحمل نکــرده و کفنپــوش راهی تهران خواهند شد تا کار فتنهگران را یکسره کنند».

او همچنیــن 21 شــهریور 1389 گفتــه بــود: «همانطور که در اجلاس شــش مــاه قبل، گزارش کمیســیون تحقیــق مجلــس خبــرگان از ســوی اینجانب بهعنوان ســخنگوی این کمیسیون قرائت شــد، بر مدیریت عالی و مدبرانه رهبــری در جریان فتنه ســال 1388 تأکید شــد، موضعگیری مجلس خبــرگان در اجلاس آتــی نیز حول محــور دفاع از مقام معظم رهبری و ولایت فقیه متمرکز اســت». آیتالله مجتهدشبســتری همچنین در جریان زمان تبلیغات نامزدهــای انتخابات ریاســتجمهوری و ســفر برخی نامزدهــای انتخابات، با «ســیدابراهیم رئیســی» و «مصطفی میرسلیم» دیدار کرد. آیتالله «مجتهدشبســتری» روز گذشــته آخریــن خطبــه نمازجمعــه خود را در تبریز خواند و گفت: «عذر من برای کنارهگیری بنا به درخواست پزشکی است؛ زیرا بایــد نماز را روی صندلی بخوانم که برخلاف شــأن یک امامجمعه اســت». او همچنین از مردم طلب حلالیت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.